Nederlands   English
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

dommekracht / jack

ALEX DEN OUDEN
EINDHOVEN - NEDERLAND

 1024×768
   (min.)
Oude techniek en werktuigbouw,
industriŽle geschiedenis en archeologie
Historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
© AdO 1998 ... 2004

     


      Terug naar de index der artikelen ...                Back to the index of articles ...   

Een 20-tons Losenhausen trekbank
gebouwd in 1930

A 20-ton Losenhausen tensile testing machine
built in 1930


Korte geschiedenis van Losenhausen (Düsseldorf)

Het Losenhausenwerk werd in 1880 opgericht. Het aanvankelijk nog heel kleine bedrijf was midden in de stad gevestigd. De zaken gingen goed en na net negen jaar, in 1889 dus, moest men verhuizen naar een (veel) grotere, geheel nieuwe fabriek in een buitenwijk. Het bedrijf stelde toen een 150 arbeiders te werk. De nieuwe fabriek had een eigen Gelbgießerei (messing- en bronsgieterij), een Eisengießerei (ijzergieterij) en een behoorlijk geoutilleerde machinefabriek.

Short history of Losenhausen (Düsseldorf)

The Losenhausen works was founded in 1880. It started as a very small scale operation right in the middle of the town. Business prospered and after just nine years, in 1889, they had to move to much larger premises. These were purpose-built in the then outskirts of the town. At the time, the firm had a workforce of about 150. The new factory complex incorporated a Gelbgießerei (brass and bronze foundry), a Eisengießerei (iron foundry), and a well-equiped machine shop.

Rond 1900 telde het productiepakket van Losenhausen drie hoofd­groepen, te weten: armaturen voor stoom- en fabrieksbedrijf; weeg­machines; en hijsgerei. Onder armaturen vielen allerlei kleppen en kranen, pompen, waterstandregelaars - maar ook drijfwerk-onderdelen. Een klein maar profitabel zijtakje waren de (verplaatsbare) veldsmidsen. De Losenhausen-weegmachines waren overwegend ontworpen voor grote gewichten, voornamelijk platform-weegbruggen met decimaal- of directe balans-uitlezing (met schuifgewicht voor de nauwkeuriger typen). De derde groep, het hijsgerei, omvatte aanvankelijk takels, lieren, loopkatten en lichte bokconstructies. Na verloop van tijd kwam hier groter werk bij, tot hele hijskranen toe (maximaal 2,5 ton last) alsmede laadbruggen, rolwagens en liftwerken.

By 1900 the Losenhausen product range covered three main types of machinery, to wit: steam accessories and fittings for drive shafting; weighing machines; and hoisting gear. Accessories included all kinds of valves and cocks, pumps, water level indicators. Drive shaft fittings included wheels, couplings, brackets etc. A small but nicely profitable sideline were portable or field forges. The Losenhausen weighing machines were predominantly designed for heavy loads, usually platform-type weighing bridges with decimally or direct reading scales, with sliding weights for the more accurate types. The third group, hoisting gear, started with tackle, winches, crabs, gins and derricks. Later, larger work was undertaken, even complete cranes (up to 2,5 ton load capacity) and loading bridges, roller trucks and lifting gear.

In diezelfde tijd begaf Losenhausen zich op het terrein van de beproevings­machines voor mate­rialen, waar zich toen net boeiende ont­wikkelingen voordeden. De belangstelling van technici voor het testen van materialen en onderdelen was groeiende, gestimuleerd door enkele catastrofes met instortende bruggen. Losenhausen toonde in een pavillioen op de Industrie- und Gewerbe-Ausstellung van 1902 te Düsseldorf de eerste testmachines. Pièce de résistance was een 100-tons horizontale trekbank voor de beproeving van staaldraad hijskabels voor mijnschachten. Een tweede grote knaap in het pavillioen was een buig­machine voor gietijzer. Men verwierf er een zilveren eremedaille mee.

het paviljoen op de Industrie- und Gewerbe-Ausstellung van 1902 te Düsseldorf
the pavillion on the Industrie- und Gewerbe-Ausstellung of 1902 in Düsseldorf

In the same period Losenhausen entered the field of material testing machinery, a field showing exciting new developments just then. Engineers displayed increasing interest in the possibilities of investigating and testing materials and parts for mechanical properties, inspired by some catastrophes with collapsing bridges. Losenhausen had a pavillion on the Industrie- und Gewerbe-Ausstellung of 1902 in Düsseldorf showing the first testing machines. Pièce de résistance was a 100 ton horizontal tensile testing machine for steel wire lifting cables for use in mine shafts. Another big one in the pavillion was a bending machine to test cast iron. This was awarded a silver medal of honour.

Geleidelijk groeiden de beproevingsmachines uit tot een integraal onder­deel van het brede produktiepakket van Losenhausen, al bleef het aandeel in dat pakket relatief gering. De gebouwde machines waren tamelijk grof van ontwerp en constructie, en zeker niet bijzonder nauwkeurig. De erin gebruikte constructies waren duidelijk geënt op de kraan- en weeg­machinebouw. Proefbelastingen werden opgewekt met lieren en hefbomen. Krachtmeting geschiedde met balansen. Naast trekbanken werden vooral buigtestmachines, slingerslaghamers voor kerfstaven (Charpy) en hardheidsmeters (Brinell) vervaardigd.

Gradually testing machinery became an important part of the production range of Losenhausen, although their actual share in the annual turnover remained relatively small. The machines still were of rather crude design and construction, certainly not very accurate. Most of the designs were firmly rooted in the familiar technology of crane and weighing machine construction. Test loads were applied with mechanical winches and levers. Forces were determined with balances. Apart from tensile testing machines, mainly bending machines, pendulum hammers for notch bars (Charpy) and hardness testers (Brinell) were manufactured.

Kort na 1920 introduceerde Losenhausen de hydraulische kracht­meet­doos. Deze fraaie constructie, lange tijd door patenten beschermd, werkt veel nauwkeuriger en eenvoudiger dan de puur mechanische voor­gangers. Na deze eerste stap op het pad der hydrauliek volgden al snel vele experimenten met hydraulische belastingsopwekking. In 1927 verscheen de eerste Losenhausen vol-hydraulische trekbank, gepresen­teerd op de Werkstoffschau Berlin, een speciaal aan de materiaal­beproeving gewijde tentoonstelling. Hier stonden ook de eerste Losenhausen-machines voor dynamisch materiaalonderzoek, met wisselende belasting met behulp van hydraulische pulsatoren.

Shortly after 1920 Losenhausen introduced the hydraulic force measuring box. This ingenious device, long time carefully shielded by patents, works much more accurate and simpler than any mechanical device used upto then. After this first endeavour in hydraulics followed an extensive series of experiments with hydraulic testing load generation. In 1927 the first Losenhausen fully hydraulic tensile testing machine emerged. It was presented at the Werkstoffschau Berlin, an exhibition exclusively dedicated to materials testing. Another exhibition item were the first Losenhausen machines for dynamic testing, applying alternating loads by means of hydraulic pulsators.

Uit het voorgaande valt als conclusie te trekken dat de trekbank waar we het in deze pagina's over hebben - uit 1930 - een van de werkelijk vroege exemplaren is.

From this short history it will be clear that the tensile testing machine which is the immediate cause of this set of pages - built 1930 - is one of the really early specimens.


naar de top    naar de top to the top    to the top