Nederlands   English
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

dommekracht / jack

ALEX DEN OUDEN
EINDHOVEN - NEDERLAND

 1024×768
   (min.)
Oude techniek en werktuigbouw,
industriŽle geschiedenis en archeologie
Historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
© AdO 1998 ... 2004

     


      Terug naar de index der artikelen ...                Back to the index of articles ...   

Raskin 6-tons snellopende excenterpers, circa 1955

Klein en snel

Een efficiënt en vlot C-frame excenterpersje. Aangedreven door een 2 pk electromotor, maakt het ongeveer 400 slagen per minuut. Natuurlijk is enkelslags beweging eveneens mogelijk. De pers loopt zolang het pedaal (onder de plaatijzeren kap) ingetrapt blijft.

Deze machine biedt een uitmuntend voorbeeld van hoogwaardige gietkunst, met z'n complexe dubbele C-frame in speciaal "voor-verouderd" gietijzer.

Raskin 6-tons high speed excenter press, c. 1955

Small and fast

An efficient and fast little C-frame excenter press. Driven by a 2 hp electric motor, it runs at about 400 strokes per minute. Of course, single stroke operation is possible. The press runs as long as the foot pedal (under the sheet cover) is kept pressed down.

This machine offers a great example of advanced foundry arts, with its complex double C-frame in special-quality "pre-aged" cast iron.

  Bovenste deel van de pers
Upper part of the press
Middelste deel van de pers
Centre part of the press
Onderste deel van de pers
Bottom part of the press
Zijaanzicht van een kleine Raskin kantelbare excenterpers
Side view of a small Raskin tiltable excenter press Vooraanzicht van een kleine Raskin kantelbare excenterpers
Front view of a small Raskin tiltable excenter press  

De machine toont geen enkele markering die ons tot de fabrikant zou kunnen leiden. Ik ben er van overtuigd, dat dit de kleinste (6 ton) Raskin T-type (T voor "tiltable", kantelbaar) is. De tekening rechts bovenaan toont zo'n Raskin (van ietwat groter vermogen, zeg 15 ton) in zijaanzicht; de tweede tekening geeft het vooraanzicht.

Merk op, dat in deze tekeningen de pers traploos gekanteld kan worden tot elke hoek tussen verticaal en 30 graden achterover. Onze pers heeft slechts twee standen (verticaal en 30°). Het veronderstelde voordeel van het kantelen van een excenterpers is, dat dit de vrije uitval van de uitgestampte onderdelen vereenvoudigt, uit de ondermatrijs zo in een ton onder het frame. Wel is de voeding vanaf een spoel bandmateriaal bij een gekantelde pers aanmerkelijk lastiger. Onze pers toont geen aftekening op het tweede stel borsten, dus ik neem aan, dat-ie altijd verticaal is gebruikt (d.w.z., zoals hier getoond).

The machine shows not one single marking that could lead us to its maker. Nevertheless, I'm pretty sure it's the smallest size (6 tons) Raskin T-type (T for "tiltable"). The righthand top drawing shows such a Raskin (of slightly larger power, say 15 tons) in side view; the second drawing gives the front view.

Note that these drawings depict a press that can be tilted to any angle between vertical and 30 degrees leaning backwards. Our example has just two positions (vertical and 30°). The assumed advantage of tilting an excenter press is, that it facilitates the passage of the stamped products, from the bottom die into a collecting bin below the frame. On the other hand, feeding coil material to a tilted press is rather more complicated. Our press shows not the least sign of wear on the second set of mounting studs, so I presume it has always been used vertically (i.e., as shown here).

Excenter mechanisme en stoter
Excenter mechanism and slide Instellen van de slaglengte
Changing the stroke length

De linker afbeelding illustreert het excenter mechanisme en de stoter. Stoter a is met de drijfstang f verbonden middels een schroefbout e. De kop van die bout is bolvormig. De afstand tussen de stoter en de opspantafel kan worden ingesteld door e verder naar binnen of buiten te draaien in f. De bout wordt gezekerd met twee klemschroeven in f. De montagepen van het bovenstempel schuift in de boring b onderin de stoter en wordt daarin vastgezet met twee klemmoeren g. De klemschroef h dient om het bovenstempel te borgen tegen verdraaien. De onderdelen c en d vormen de uitstoter. Deze is op onze pers niet voorhanden.

The lefthand illustration shows the excenter mechanism and slide. Slide a is coupled to the connecting rod f by means of a screw bolt e. The head of the bolt is spherical. The distance between the slide and the die table can be varied by screwing e further into or out of f. The bolt is secured by the two clamp screws in f. The mounting pin of the upper die is slid into the opening b at the bottom of the slide and secured by the clamp nuts g. The clamp screw h serves to fix the upper die in a given position, rotarywise. The parts c and d form the knock-out. This is not fitted on our press.

De rechter tekening toont, hoe de slaglengte van de pers wordt gevarieerd. In onze pers kan de slag worden ingesteld tussen 10 en 40 mm. Eerst worden de twee bouten A losgedraaid. Ring B kan nu zijdelings worden bewogen (naar links) door de speciaal gevormde sleutel C in gat D te steken en een halve slag te draaien. B heeft een ring van tanden, die ingrijpen in een dergelijke ring E. Door het zijdelings wegschuiven van B komen de tanden los van elkaar, zodat E en B ten opzichte van elkaar verdraaid kunnen worden. Men steekt een pen in het gat F en verdraait ring E net zo lang tot de in E gegraveerde schaalverdeling de gewenste slaglengte aangeeft. Daarna worden B en E middels sleutel C tegen elkaar geschoven, zodat hun tanden weer in elkaar grijpen. Tenslotte trekt men de bouten A stevig aan. Het moge duidelijk zijn, dat het verstelmechanisme is opgebouwd uit twee excentrieken, met verschillende excentriciteit. Het ene kan worden verdraaid in het andere en dan vastgezet. De totale excentriciteit (m.a.w., de slaglengte) wordt bepaald door de onderlinge stand van de twee excentrieken.

The righthand drawing shows how the stroke length is adjusted. In our press, it can be set between 10 and 40 mm. First, the two bolts A are loosened. Ring B can now be moved sideways (to the left) by inserting the specially-shaped key C in hole D and giving it a half turn. B has a ring of teeth, which grip into a similar ring E. When B is moved sideways, the teeth disengage and E and B can be rotated against each other. A pen is placed in the hole F and ring E is turned until the required stroke length shows on the scale engraved on E. Then, B and E are re-engaged by means of key C. Finally the bolts A are re-tightened. It will be clear from this description, that the mechanism contains two eccentrics of different eccentricity. One can be rotated and then fixed in the other. The overall eccentricity (i.e., the stroke length) depends on the relative position of the two eccentrics.


naar de top    naar de top to the top    to the top