Nederlands   English
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

dommekracht / jack

ALEX DEN OUDEN
EINDHOVEN - NEDERLAND

 1024×768
   (min.)
Oude techniek en werktuigbouw,
industriële geschiedenis en archeologie
Historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
© AdO 1998 ... 2004

     


Mijn technisch-historische bibliotheek

 9 

My historical-technical library

     
      Direct naar de catalogus ...         Straight to the catalogue ...   

Contemporaine boeken en tijdschriften vormen een uitmuntende bron voor de studie van historische techniek. In de loop van 30 jaar driftig ver­zamelen heb ik mijn eigen bibliotheek opgebouwd.

Contemporary books and journals are an excellent source for the study of historical technology. I've been collecting them fervently during the last 30 years.

Een rijk bezit

Deze technische bibliotheek bevat inmiddels bijna 5000 boeken uit de periode 1500 tot 1980 en encyclopedieën en tijdschriften van de periode 1820 tot 1980.

A wealth of books

This technical library by now comprises nearly 5000 textbooks of the period 1500 to 1980 and encyclopædias and journals dating from the period 1820 to 1980.


grote verzameling
extensive collection zeldzame boeken
rare books

Onderwerpen

De publicaties zijn overwegend in het Nederlands, Duits, Engels of Frans. Zij beslaan een ruime scala aan onderwerpen:

 • Ambacht incl. kunstnijverheid
 • Biografieen
 • Bouwkunde (algemeen, bouwhistorie, materialen en verwerking, gewapend betonconstructie, staalconstructie, gevels)
 • Brandstof (verbrandingtechniek, cokes en houtskool, steenkool, gas, aardolie en aardolieprodukten, energieopwekking)
 • Catalogi (gereedschappen en werktuigen, meetgereedschappen, Stokvis-programma, ijzer en staal in handelsvorm, MCB-programma, leidingen, appendages, pompen, pakkingen, normdelen, overige)
 • Chemie en procestechnologie
 • Elektrotechniek (algemeen, electromagnetische machines (generatoren, motoren, trafo's), opwekking, distributie, toepassing, licht- en krachtinstallaties (incl. verlichting), zwakstroom en electronica, diversen)
 • Ertsen en steenkool (geologie, mijnbouw, preparatie (Aufbereitung))
 • Exacte wetenschap (wiskunde, natuurkunde, kinematika, mechanica, sterkteleer, méchanique pratique)
 • Industrie (algemeen, vakbonden (werkgevers- en werknemers-), cao's, OR, arbeidsomstandigheden (incl. beveiligingen), Nederland, Amerika, Belgie, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Hongarije, Italie, Oostenrijk, Zweden, Zwitserland, in de kunst)
 • Industriele archeologie (vakkennis, sites, musea)
 • Industrieovens
 • Instructieboeken en manuals (motoren, plant)
 • Machinist en ambachtsschool
 • Metallurgie (algemeen, elektrometallurgie (incl. elektrochemie), poedermetallurgie, fysica en chemie van metalen, metallografie, analyse (chemisch en fysisch), beproeving (destructief en non-destructief), warmtebehandeling en harden van staal, vuurvaste bekleding)
 • Metallurgie ferro (ijzer- en staalsoorten en -legeringen, produktie ijzer en staal algemeen, ruwijzer, staal, cementeer- en kroezenstaal, pneumatische en Siemens-Martin methoden, elektromethoden, moderne (zuurstof) methoden, blokgieten en walserijtechniek, walserijprodukten, bedrijfsvoering, gebruik slak (cement/meststof))
 • Metallurgie non-ferro (bereiding algemeen, specifieke metalen)
 • Periodieken en tijdschriften
 • Produktietechniek (metaalbewerking algemeen, warm en koud omvormen, handsmeden, pijp- en plaatbewerking (incl. stansen), ketels en vaten maken, constructiewerkplaats, gereedschaps­werktuigen (geschiedenis, metaal, niet-metaal, (hulp)gereed­schappen), bank- en paswerken, fitting en erecting, modelmakerij, vormen en gieten, lassen - hardsolderen - zacht­solderen (algemeen, elektrisch, autogeen), oppervlakte­bekleding, meten, mechanisering en automatisering, scientific shop management)
 • Scheepsbouwkunde
 • Stoom (ketels en appendages, stationaire machines, scheeps­machines, turbines, modellen)
 • Techniek en wetenschap (vóór 1800, geschiedenis van ...., hoogstandjes van ....)
 • Technische encyclopedieën
 • Technische tabellenboeken
 • Thermodynamica (theorie, indicateurs en dynamometers)
 • Transport (weg, rail, water)
 • Gebruik van .... in de industrie
 • Verbrandingsmotoren (algemeen, gas, olie en benzine)
 • Vliegtuigbouwkunde incl. vliegtuigmotoren
 • Voedings- en genotmiddelen incl. bereiding (algemeen, brood en chocolade, brouwen en distilleren, suiker, vlees, zout, zuivel)
 • Warenkennis (algemeen en naslagwerken, huishouden, binnenhuis, drinkwater en sanitair, zeep en wasserij, glas, keramiek, koloniale waren, leer en schoenen, papier en drukken, rubber, sloten, textiel, verf en verfstoffen, lijmen, medicijnen en tandtechniek, diversen, recepten diverse bedrijfstakken)
 • Weg- en waterbouwkunde (algemeen, bruggen)
 • Werktuigbouwkunde (mechanische technologie voor de machinebouw, tekenen, machineonderdelen, tandwielen, tribologie, meet- en regeltechniek, pneumatiek en hydrauliek, keuze krachtbron, energiedistributie (binnen bedrijf), drijfwerk, koelmachines, pompen en ventilatoren, kraanbouw)

Subjects

These books and journals generally are in Dutch, German, English or French. They cover a wide range of subjects:

 • Arts and crafts
 • Biographies
 • Art of building (general, historical analysis, materials and their processing, reinforced concrete construction, steel construction, facades)
 • Fuel (combustion technology, cokes and charcoal, coal, gas, mineral oil and derivatives, energy generation)
 • Catalogues (tools and machinery, measuring tools, Stokvis-programme, iron and steel stock, MCB-programme, piping, fittings, pumps, packing, standardised parts, divers)
 • Chemistry and process technology
 • Electric engineering (general, electromagnetic machines (generators, motors, transformers), generation, distribution, application, installations for lighting and power (including lamps), low voltage systems and electronics, divers)
 • Ores and coal (geology, mining, preparation)
 • Exact science (mathematics, physics, kinematics, mechanics, stress theory, applied mechanics)
 • Industry (general, trade unions, safety on the job, Netherlands, America, Belgium, Germany, England, France, Hungary, Italy, Autriche, Sweden, Switzerland, in art)
 • Industrial archaeology (theory, sites, museums)
 • Industrial furnaces and ovens
 • Instruction manuals (engines, plant)
 • Engine driver and mechanic
 • Metallurgy (general, electrometallurgy (including electrochemistry), powder metallurgy, physics and chemistry of metals, metallography, analysis (chemical and physical), testing (destructive and non-destructive), heat treatment of steel, refractories)
 • Metallurgy ferrous (types of iron and steel, alloys, production iron and steel in general, pig iron, steel, cementation and crucible steel, pneumatic and open hearth methods, electric furnaces, modern (oxygen) methods, ingot casting and rolling mill technology, rolled stock, conduct of business, usage of waste slag (cement and fertiliser))
 • Metallurgy non-ferrous (preparation general, specific metals)
 • Periodicals and journals
 • Production methods (metalworking general, hot and cold forming, blacksmithing, working of pipe and sheet (including mechanical presses), boilers and vessels making, steel construction shop, machinetools (history, metalworking, non-metal, tools and jigs), fitting and erecting, casting pattern making, moulding and casting, welding - soldering - brazing (general, electric, acetylene), surface cladding, measurement, mechanisation and automation, scientific shop management)
 • Ship building
 • Steam (boilers and fittings, stationary steam engines, marine engines, turbines, models)
 • Technology and science (pre-1800, history of ...., highlights of ....)
 • Technical encyclopædias
 • Technical data books
 • Thermodynamics (theory, indicators and dynamometers)
 • Transport (road, rail, water)
 • Use of .... in industry
 • Combustion engines (general, gas, oil and petrol)
 • Aircraft engineering including aircraft engines
 • Foods and allied products including preparation (general, bread and chocolate, brewing and distillery, sugar, meat, salt, dairy products)
 • Knowledge of commodities (general and specific encyclopædias, domestic, water and sanitation, soap and laundry, glass, ceramics, colonial products, leather and shoes, paper and printing, rubber, locksmithing, textiles, paint and pigments, glues, medicine and dental technology, divers, recipes for various trades)
 • Hydraulic engineering (general, bridge construction)
 • Mechanical engineering (mechanical technology, draughting, mechanical components, gear wheels, tribology, control theory, pneumatics and hydraulics, choice of prime mover, energy distribution in works, belting systems, refrigerators, pumps and blowers, cranes)

Dit materiaal is natuurlijk in eerste instantie bedoeld voor eigen gebruik, maar ik stel het graag ter beschikking aan geïnteresseerden. Ik leen principieel geen boeken uit, maar ze zijn altijd - op afspraak per telefoon of e-mail (zie: "Waar vind je ons" op deze pagina) hier in Eindhoven te raadplegen en te bestuderen.

This material is primarily intended for my own use, naturally, but I am perfectly willing to make it accessible to interested students. Fundamentally, I do not lend books, but they can always be consulted and studied here in Eindhoven - on appointment by telephone or e-mail (see: "Where to find us" on this page).


naar de top    naar de top to the top    to the top


Catalogus

Alle boeken in mijn bibliotheek zijn ingevoerd in een catalogus (computer-database). Deze bevat de volgende bibliografische gegevens: titel, auteur, uitgever, plaats en jaar van uitgave, druk, deel/delen, categorie en volgnummer. De database kan uiteraard op alle mogelijke wijzen doorzocht en gesorteerd worden.

Bedoelde catalogus kan on-line vanaf deze webpagina geraadpleegd worden. Heb je MS Office 2000 en Internet Explorer 5 of hoger op je PC, dan zal bij klikken op de onderstaande link de Excel-functionaliteit van Internet Explorer worden gestart en de catalogus als actief spreadsheet worden geladen. De database is 717 kB, dus dit alles vergt wel enige laadtijd. Het catalogus-spreadsheet is volledig functioneel. Wil je de catalogus liever off-line gebruiken, klik dan onderstaande link aan met de rechter muisknop en kies "Doel opslaan als". Je slaat de database dan op je eigen PC op. Let op! Hij wordt dan bij later gebruik niet automatisch up-to-date gebracht!

Catalogue

All books in my library are entered in a computer database (catalogue). The database contains the following bibliographical details: title, author, publisher, location and year of publication, impression, part(s), category and reference number. The database can be searched and sorted in all manners of ways.

Said catalogue can be consulted on-line from the present webpage. If you have MS Office 2000 and Internet Explorer 5 or above installed on your PC, you can left-click the link below to start the Excel-functionality of Internet Explorer and open the catalogue as an active spreadsheet. The database is about 717 kB, so this will take some time! The spreadsheet is fully functioning. Do you prefer to use the catalogue off-line, then right-click the link below and choose "Save link as". You will then download the database on your own computer. Mind you - the database will then not be automatically updated when you use it later!

 
      Naar de catalogus ...     (717 kB!)            To the catalogue ...      (717 kB!)     
 

naar de top    naar de top to the top    to the top