Nederlands   English
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

dommekracht / jack

ALEX DEN OUDEN
EINDHOVEN - NEDERLAND

 1024×768
   (min.)
Oude techniek en werktuigbouw,
industriŽle geschiedenis en archeologie
Historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
© AdO 1998 ... 2004

     


      Terug naar de index der artikelen ...                Back to the index of articles ...   

Weston takel
Weston tackle

Weston of differentieeltakel

Een Weston takel bestaat uit een boven­blok met twee vast aan elkaar verbonden kettingschijven, die iets in tandental ver­schillen; en een onderblok met één schijf. Draait het stel boven­schijven - door trekken aan de vrijhangende ketting - dan zal het ene kettingpart een lengtevermeer­dering krijgen, die niet geheel gelijk is aan de ontstane lengtevermindering van het andere kettingpart. Hierdoor beweegt de onderste schijf op of neer.

Weston or differential tackle

A Weston tackle consists of an upper block with two sheaves and a lower block with a single sheave. The two sheaves of the upper block are bolted together and turn as one. The numbers of teeth on the sheaves differ slightly. When you turn the upper sheaves, by pulling the loop of the freehanging link chain, the change in length of one part of the chain will differ from that of the other part. This causes an up or down movement of the lower block.

Weston takel
Weston tackle
a, b schijven van het bovenblok pulleys of the upper block
c schijf van het onderblok pulley of the lower block
d kraanhaak crane hook
K1-K2-K4-K3 eindloze schalmketting endless link chain

Nadere verklaring

Neem eens aan, dat de schalmketting een steek heeft van 3 cm; dat de kleine bovenschijf (a) 22 tanden heeft (diameter circa 22 cm); terwijl de grote bovenschijf (b) en de onderschijf (c) elk 25 tanden hebben (diameter circa 25 cm).

Trek het linkerpart K1 bijvoorbeeld 75 cm naar beneden. Het part K3 gaat dan 75 cm omhoog, want het draaipunt van de bovenschijven is verticaal gefixeerd. De aan elkaar gekoppelde schijven a en b maken precies 1 hele omwenteling tegen de wijzers van de klok in. Het part K4 daalt dus 66 cm (22 tanden maal de steek van 3 cm). De 9 cm verschil tussen stijging van K3 en daling van K4 kan alleen op­gevangen worden door een stijging van het onder­blok met 4,5 cm. Het part K2 stijgt uiteraard met 66 cm. De onderkant van de vrijhangende lus komt dus 4,5 cm lager te hangen. Je kunt het ook zo zeggen: voor elke meter die de haak wordt opgehaald, komt de zak in de vrijhangende lus een meter lager te hangen.

We dienen al met al in het beschreven geval de ketting 75 cm door te halen om 4,5 cm beweging van de haak te krijgen. Een vertraging van 1:16,67, waardoor we zonder problemen met een takel als dit meerdere honderden kilo's kunnen hijsen. Kiezen we slechts één tandje verschil (25/24 i.p.v. 25/22), dan is de vertraging 1:50 en kunnen we allicht een ton tillen. Grotere tandwielen maken zelfs nog grotere vertragingen haalbaar (50/49=1:100). Bedenk echter wel, dat we bij een vertraging van 1:50 maar liefst 50 meter ketting moeten doorhalen om de last 1 meter te doen stijgen of zakken! Dat is behoorlijk vermoeiend; het maakt ook veel lawaai.

  

Further explanation

Let us suppose that the link chain has a pitch of 3 cm; that the smaller upper sheave (a) has 22 teeth (diameter roughly 22 cm); while the larger upper sheave (b) and the lower sheave (c) both have 25 teeth (diameter roughly 25 cm).

Pull the lefthand portion K1 down for, say, 75  cm. The part K3 will then rise 75 cm, because the centre of rotation of both sheaves is vertically fixed. The two sheaves a and b, bolted together as they are, both make exactly one counterclockwise revolution. The part K4 will therefore sink 66 cm (22 teeth times the pitch of 3 cm). The difference of 9 cm between the rise of K3 and the drop of K4 can only be accomodated by a rise of the lower block of 4.5 cm. The part K2 naturally rises 66 cm. The freehanging loop in the link chain drops 4.5 cm. You could also formulate this as follows: for every meter the crane hook is moved upwards, the bend in the link chain moves down one meter.

In the situation described, we must pull through the link chain 75 cm to get a 4.5 cm movement of the crane hook. This is a speed reduction of 1:16.67, which allows us to lift a weight of several hundreds kilogram without undue effort. Had we chosen just one tooth difference instead of three (25/24 instead of 25/22), we obtain a reduction of 1:50, allowing us to lift say one ton. Using larger gearwheels permits us even greater reductions (50/49=1:100). You must however realise that at a reduction of 1:50 we will have to pull through no less than 50 meter of chain to raise the load just 1 meter. That is quite tiring; and it makes a lot of noise.


naar de top    naar de top to the top    to the top