Nederlands   English
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

dommekracht / jack

ALEX DEN OUDEN
EINDHOVEN - NEDERLAND

 1024×768
   (min.)
Oude techniek en werktuigbouw,
industriŽle geschiedenis en archeologie
Historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
© AdO 1998 ... 2004

     


Capita selecta: korte teksten over techniek - modern en historisch

 8 

Capita selecta: short studies in technology - modern and historical


      Direct naar de index der artikelen ...           Straight to the index of articles ...   
      Direct naar de index van de kunstpagina's ...           Straight to the index of the art pages ...   
      Direct naar de index van de CAD-tekeningen ...           Straight to the index of the CAD-drawings ...   

Het is heerlijk, de ontwikkeling van techniek en ingenieurskunst te bestuderen en te doorgronden. Research - wetenschappelijk en historisch verantwoord onderzoek van alle beschikbare bronnen - verdiept het inzicht stukje bij beetje. Op deze pagina's presenteer ik een aantal "case studies", typische gevallen, zo je wilt, die (hoop ik) illustreren of verklaren waarom oude techniek en industriele archeologie zo leuk (kunnen) zijn.

It is great fun to study and investigate the development of technology and engineering. Scientific and historic research based on all available original sources deepens the understanding bit by bit. In these pages I present a number of "case studies", typical examples if you like, that (I hope) will illustrate and explain why historical technology and engineering and industrial archaeology are (or rather, can be) such fun!

Bronmateriaal

Ik gebruik bij voorkeur een zo ruim mogelijke variŽteit aan bronnen voor mijn onderzoek en publicaties.

 • Geschreven of gedrukte tekst en beeldmateriaal in mijn bibliotheek
 • Mijn eigen collectie historische werktuigen en gereedschappen
 • Bewaard gebleven feitelijke objecten, gereedschap, machines en apparatuur in andere verzamelingen en in musea
 • Bewaard gebleven feitelijke objecten, gereedschap, machines, apparatuur, gebouwen en fabrieken "buiten" (met andere woorden, de resultaten van industrieel archeologisch veldwerk)
 • Verhalen van mensen die het zelf hebben meegemaakt (mondelinge geschiedschrijving)
 • Kunstobjecten met technische onderwerpen

Source material

I generally use as wide a wide variety of source material as possible for my research and publications.

 • Written and/or printed texts and images in my own library
 • My own collection of historic hand tools, machinetools and machinery
 • Still remaining real objects and artefacts, tools, machinery and engines, plant and apparatus in other collections and museums
 • Still remaining real objects and artefacts, tools, machinery and engines, plant and apparatus, buildings and factories "outside" (in other words, the results of industrial archaeological fieldwork)
 • Stories of people with personal experience of historical technology (oral history)
 • Art objects with a technical subject
Balfour's praktische staalwenken

Bestudering van dit materiaal gebeurt altijd ad hoc - 't is immers maar net wat er behouden bleef. Je vindt op deze sectie van het domein "alexdenouden" langere en kortere artikelen, meestal uitgebreid geÔllustreerd, over interessante en vernuftige oude en nieuwe technieken en technologieŽn en over ingenieurskunst en -kunde. Verder een steeds groeiende serie isometrische CAD-tekeningen van technische objecten zoals complete fabrieken, bruggen, staalconstructies enzovoorts. En tenslotte een aantal pagina's die gebaseerd zijn op kunstwerken, zoals schilderijen, gravures, pentekeningen, beeldhouwwerk. Hierin worden die kunstwerken met het oog van de technicus bekeken en beschreven. Vrijwel al het hier geboden materiaal is van mijn hand, een enkele keer betreft het een herdruk van fragmenten overgenomen uit zeldzame oude bronnen (technische boeken en tijdschriften).

belt-driven selfactor

The study of this material is always rather ad hoc - it so much depends on what actually survived. On this section of the domain "alexdenouden" you will find longer and shorter articles, usually well-illustrated, discussing interesting and ingenious technology - old and new - and the art and science of engineering. You will also find an ever growing list of isometric CAD-drawings covering technical objects such as complete factories, bridges, steel constructions etcetera. Finally, a number of pages based on works of art, paintings, engravings, pen drawings, sculpture. In these pages I look at and describe those the works of art from the point of view of an engineer. I produced almost all the material offered here myself, in a few instances it concerns reprints of fragments taken from rare original old sources (technical books and journals).

De ervaring heeft me geleerd, dat dit materiaal in het onderwijs maar al te gretig gebruikt wordt.

Op de linkerhelft van deze pagina verwijs ik naar Nederlandstalige pagina's; op de rechterhelft naar Engelstalige. Beide secties zijn op dezelfde manier ingedeeld en bestrijken soortgelijke onderwerpen. Maar de inhoud is deels verschillend. Wellicht is het dus de moeite waard, naast de Nederlandse ook de Engelse sectie te bekijken.

My experience is that such material is quickly taken up and used in education.

On the righthand side of this page, I refer to English texts; on the lefthand side to texts in Dutch. Both sections are arranged in a likewise manner and cover similar topics. But their actual contents differ. So it might well be worth your while to have a look not only at the English section, but also at the Dutch section.


      Naar de index der artikelen ...           To the index of articles ...   
      Naar de index van de kunstpagina's ...           To the index of the art pages ...   
      Naar de index van de CAD-tekeningen ...           To the index of the CAD-drawings ...   

naar de top    naar de top to the top    to the top