Nederlands   English
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

dommekracht / jack

ALEX DEN OUDEN
EINDHOVEN - NEDERLAND

 1024×768
   (min.)
Oude techniek en werktuigbouw,
industriële geschiedenis en archeologie
Historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
© AdO 1998 ... 2004

     


Symposia, workshops, leergangen, voordrachten

 6 

Symposiums, workshops, courses, lectures

 
      Symposia, workshops, leergangen ...         Symposiums, workshops, courses ...  
      Voordrachten ...         Lectures ...  
      Waar vind je ons ...         Where to find us ...  

Geleidelijk heb ik op mijn vakgebied (industriële geschiedenis en veldwerk en documentatie in industriële archeologie; werktuigbouwkunde; stoommachines en verbrandingsmotoren; metallurgie; productietechniek en warenkennis; en staalconstructie) een ruime kennis opgebouwd. Heerlijk!

Over the years, I have acquired a wide basis of specialised knowledge in my own field (industrial history, fieldwork and documentation in industrial archaeology; mechanical engineering; steam engines and i.c. engines; metallurgy; production technology and a wide range of commodities). Great fun!

Die kennis is breed inzetbaar

Bij educatie bijvoorbeeld. Ik vind het plezierig, mensen te laten meedelen in mijn kennis en ervaring. Ik heb zo langzamerhand een heel stel cursussen georganiseerd en gehouden. Voor de meest uitlopende doelgroepen. Ingenieursverenigingen; veldwerkers; bouwhistorici; studenten; historische verenigingen en musea, om er maar een paar te noemen. Eén- of méérdaags, net naar de behoefte is. Hele korte cusussen, van zeg een paar uur, tsja, dat zijn eigenlijk meer voordrachten. Ik maak er meestal iets méér van dan "een lezing", door het inschakelen van korte demonstraties. Dat groeit soms uit tot een performance die de deelnemers lange tijd blijft heugen. Enthousiasme kweekt immers enthousiasme?

That knowledge is widely applicable

In education, for instance. I enjoy sharing my knowledge and experience with people. Courses are a perfect way to attain that goal and I've orga­nised many a course in the past two decades. For a wide variety of groups, from all kinds of backgrounds. Professional engineers; i.a. field­workers; historians; students; many a historical society; museums. To mention but a few. One-day courses, three-day courses, to fit demand. Very short courses, say a few hours, well, I'd call those lectures. I tend to add something extra to a lecture, inserting demonstrations, experiments or "sideshows". This can grow to become virtually a performance, one that listeners won't forget in a hurry. Enthusiasm breeds enthusiasm, isn't it?Enkele beelden uit een 3-daagse leergang "Ferrometalen"

Some images taken from a 3-day course on "Ferrous metals"

Symposia, workshops, leergangen

Over welke onderwerpen gaat het? Het scala is ruim en wordt steeds ruimer, want ik vind het aantrekkelijk, regelmatig nieuwe gebieden te ontginnen. Dat vergt immers nieuwe, toegespitste research, een reden om weer eens in mijn boeken te duiken. En er valt nogal wat te vertellen over mijn inmiddels veelzijdige ervaringen als industrieel archeoloog en historisch machinebouwer c.q. restaurateur.

Symposiums, workshops, courses

About what kind of subjects am I speaking? The range is wide and ever increases, as I like to regularly tackle new areas, new subjects. That taxes my powers, engenders new applied research and fresh sessions in my library. And of course, I really love discoursing on my many-facetted experiences as industrial archaeologist and builder and restorer of historical machinery.

Zo gaf ik onder meer cursussen over verschillende aspecten van:

 • Mechanische drijfkracht, in het bijzonder: stoommachines; stoomketels; het werk van machinist en stoker; gasmotoren en gasgeneratoren; vroege verbrandingsmotoren.
 • Ferrometalen en historische ferrometallurgie: eigenschappen; warmtebehandeling; produktiemethoden van erts via halffabrikaten tot handelsprodukt; bewerkingsmethoden (alles voor de periode late Middeleeuwen tot 1980).
 • Non-ferrometalen: eigenschappen; warmtebehandeling; bewerkingstechnieken (voornamelijk voor de periode 1800 tot 1980).
 • Industriële archeologie (veldwerk): hoe ontdek en inventariseer je interessante objecten; hoe meet je ze op; hoe fotografeer je ze (goed); hoe breng je ze in tekening; kortom, hoe bouw je een verantwoorde documentatie op?
 • Hoe pak je een (nood) documentatie aan?
 • Hoe restaureer of reconstrueer je historische machines en objecten, van zeer groot tot klein?
 • Bouwhistorie van ijzer- en staalconstructies; de ontwikkeling van produktiemethoden in de ijzer- en staalbouw.
 • Warenkennis, oude (natuurlijke) grondstoffen en historische recepturen.
 • Milieuaspecten van oude technieken.

Dergelijke cursussen worden vanzelfsprekend ruim geïllustreerd met materiaal uit eigen collectie.

So I have conducted courses on diverse aspects of:

 • Mechanical power, in particular: steam engines; boilers; the skills of engineer and stoker; gas engines and gas producers; early combustion engines.
 • Ferrous metals and historical metallurgy: properties; heat treatment; production methods, from ore via halfproducts to finished trade articles; working of metals (all for the late Medieval period up to 1980).
 • Non-ferrous metals: properties; heat treatment; working methods (mainly for the period 1800 up to 1980).
 • Industrial archaeology (fieldwork): how to discover and survey interesting objects; how do you measure them; how do you (perfectly) photograph them; how to get them on the drawing board; in short, how do you prepare an adequate documentation?
 • How to conduct an emergency documentation project?
 • How to restore and rebuild historical machinery and objects, of all sizes?
 • History of iron- and steelconstruction; the evolution of production methods in iron- and steelconstruction.
 • Knowledge of a wide variety of commodities, ancient raw materials, historical recipes.
 • Environmental aspects of historical technologies.

Such courses are of course richly illustrated with material from my own collection.


naar de top    naar de top to the top    to the top


Voordrachten

Je zou een lezing kunnen beschouwen als een (heel) korte cursus. Maar dan vergis je je toch. Bij een cursus gaat het hoofdzakelijk om de overdracht en verwerving van kennis. Mensen die zich inschrijven voor een cursus zijn gemotiveerd.

Bij een lezing gaat het veeleer om een combinatie van amusement, show en een beetje informatie. Het heeft geen zin om te laten zien hoeveel je wel van je onderwerp afweet - nee, je toehoorders willen wat willen oppikken en dat lukt alleen als ze daar plezier in hebben.

Geen droge geleerde verhalen dus. Wel interactie met het publiek.

Lectures

You could consider a lecture to be a very short course, but you would be wrong. The aim of a course is (mainly) the transmission and acquisition of knowledge. People subscribing to a course are motivated and expect to learn.

A lecture is much more a combination of entertainment, show and just a bit of information. It is counter-productive to show just how much you know about your topic. The idea is that your listeners pick up some interesting bits, and they only do that if they have fun in doing so.

No dry learned discourses! Interaction with the public, yes!


Deze foto werd gemaakt bij een lezing over de historie van staalconstructie. Het verhaal, geïllustreerd met overheads en dia's vertelde ik, terwijl ik "en passant" een staalconstructie in elkaar knutselde. Volkomen onverwacht; en de toehoorders ontwaakten fluks uit de versuffing waarin ze na drie voorafgaande lezingen waren gesukkeld. Hilariteit alom, en een daverend succes.

This photo was taken during one of my lectures on the history of steel construction. I told my story, illustrated with overheads and slides, at the same time throwing together a (miniature) steel construction. Completely unexpected; and the listeners quickly awoke from their doze, only too natural after the three preceding lectures. Great hilarity all round and a resounding success.


naar de top    naar de top to the top    to the top