Nederlands   English
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

dommekracht / jack

ALEX DEN OUDEN
EINDHOVEN - NEDERLAND

 1024×768
   (min.)
Oude techniek en werktuigbouw,
industriële geschiedenis en archeologie
Historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
© AdO 1998 ... 2004

     


CAD-tekenen op de computer: hoe werkt dat?

 5 

CAD-drawing on the computer: how does it work?


      Direct naar    mijn CAD-tekeningen ...  
  download freeware CAD-programma ...  
  download freeware CAD-viewer ...  
      Straight to    my CAD-drawings ...
  download freeware CAD-programme ...
  download freeware CAD-viewer ...
        Documenteren in lijntekeningen ...         Documentation in line drawings ... 
        Wanneer teken je 2D, wanneer 3D isometrisch? ...         When to draw 2D and when 3D isometric? ...
        CAD-tekenen op de computer ...         CAD-drawing on the computer ...
        Wil je CAD-tekeningen kunnen bekijken? ...         Want to be able to view CAD-drawings? ...
        Hoe werkt een CAD-programma? ...         How does a CAD-programme work? ...
        Wil je CAD-tekeningen kunnen maken? ...         Want to be able to make CAD-drawings? ...
        Waar vind je ons ...         Where to find us ...

Konden ze wel technisch tekenen vóór er CAD en computers bestonden?

Jazeker, al eeuwenlang.

Was there technical drawing before CAD and computers?

Yes, most definitely, and for several centuries.

houten tekengereedschap
wooden drawing tools houten tekendriehoeken
wooden setsquares trekpen voor Oostindische inkt
drawing-pen using Indian ink

Het behoeft echter wel geen betoog, dat de klassieke wijze van tekenen nu niet meer bestaat. Vulpotlood; schuur­plankje met losse strookjes schuurpapier voor het scherpen van de punt; potloodgum; radeermes, rekenlineaal; passerdoos; trekpen en Oostindische inkt; Redispen en tekstschablonen, tekenplank en tekenhaak; houten lineaal (met knop bovenop) en houten driehoeken; houten schaatsen; grote vellen calque; het blauwdrukraam; het vette rode timmermanspotlood voor de correcties op een blauwdruk; de houten tekeningkasten met duizenden liggend bewaarde tekeningen - allemaal verdwenen sedert CAD opkwam.

Needless to say, however, that the classic art of the draughtsman has completely disappeared. Propelling pencil; the narrow sanding board with tear-off strips of sandpaper, to sharpen the lead; rubber eraser; scratching knife, slide rule; compass-case; drawing-pen and Indian ink; Redispen and text stencils, drawing board and T-square; wooden ruler (with knob on top) and wooden setsquares; wooden templates; large sheets of tracing paper; the blueprint frame; the thick red carpenter's pencil used for corrections on blueprints; the wooden drawing cabinets with thousands of drawings stored flat in large drawers - all gone since the emergence of CAD.

grote passer
large compasses passerdoos
compass case kleine passer met extra trekpen
small compasses with extra drawing-pen insert

Voordat ik nader in ga op het computer-tekenen, wilde ik hier als eerbetoon aan al die ijverige tekenaars uit vervlogen tijden enig tekengereed­schap laten zien dat zij destijds gebruikten.

Before I start discussing computer-drawing, I wanted to show as an homage to those diligent draughtsmen of days long past, some of the drawing tools they used in those times.

schabloon voor het inschrijven van tekst
stencil for entering text

naar de top    naar de top to the top    to the top


CAD-tekenen op de computer

Allemaal voordelen

Tegenwoordig teken je op de computer en dat is een genot. Correc­ties zijn geen probleem meer, stukken van een tekening herhalen gaat moeite­loos, altijd haaks, hoge nauwkeurigheid, maten en maatpijlen worden automatisch gegenereerd, er bestaan uitgebreide tekenbiblio­theken van genormaliseerde onderdelen zoals bouten, moeren, ringen, en van andere veel gebruikte onderdelen, zoals bijvoorbeeld veren ....

CAD-drawing on the computer

Advantages galore

Nowadays you draw on the computer and great fun it is! Corrections no longer cause a headache, repeating whole sections of a drawing is a job of seconds, always exactly square, high accuracy, dimensions are generated automatically, we have access to large drawing libraries of standardized parts like bolts, nuts and rings, and of other common parts, such as springs ....

2D lijntekening van de lagering van een as met kegelrondsel
2D linedrawing of the bearings of a shaft with bevel pinion

Het lijkt wel of er geen problemen meer bestaan. Dat is niet helemaal waar. Het invoeren van al die tekenelementen gaat reuze makkelijk, maar het bekijken van de gemaakte tekening op het relatief kleine venster­tje van een monitor is minder plezierig. Je scrollt je een blaar op je wijs­vinger en verliest al spoedig het overzicht. Wist je dat grote tekeningen ook tegen­woordig meestal gewoon uitgeprint worden op een plotter?

You may get the impression all problems are solved. But that is not fully so. Entering all drawing data may be simple, but you still have to look at your drawing through the relatively small window of your monitor. You keep scrolling and scrolling and in no time loose sight of the overall picture. Did you know that even today large drawings usually are plotted on paper?


2D lijntekening van een centrifugaal-ventilator
2D linedrawing of a centrifugal fan housing

Isometrisch CAD-tekenen?

Het isometrisch tekenen gaat op de computer heel plezierig. Het CAD-programma produceert een isometrisch raster en zet de hoofdlijnen automatisch onder de juiste hoeken. Cirkels in zijvlakken en onder- en bovenvlak worden in de isometrische projectie ellipsen en de computer genereert die automatisch. Geen gedoe meer met sjabloontjes. Arceren en vlakvulling? Heb je routines voor. Door deze ontwikkeling is het maken van isometrische tekeningen een stuk makkelijker geworden.

Isometric CAD-drawing?

A computer is also advantageous when drawing isometrically. The CAD-programme automatically generates an isometric grid and sets the main axes to the correct angles. Circles in the lateral and top faces become ellipses in the isometric projection and the computer generates these automatically. No more trouble with stencils. Shading and filling? Done by special subroutines. These developments have greatly simplified isometric drawing.

Zoomen en pannen

Computer-tekenen biedt naast de zojuist opgesomde voordelen nog een groot pre. Bij het het klassieke tekenen met potlood en papier, c.q. calque en trekpen, moet je vooraf de schaal bepalen waarop je gaat tekenen; als­mede de indeling van het tekenvel. Als je eenmaal aan het tekenen bent, kun je niet dan met grote moeite daar nog verandering in brengen. Stel, je wilt een gebouw van 40 meter lengte in tekening brengen. Dan kies je schaal 1:50, zodat de tekening ruim 80 cm breed wordt. Details van bij­voorbeeld ramen en deuren zijn op die schaal nauwelijks zichtbaar. Een deurpost is op die schaal 2 mm breed. Zou je een schaal kiezen waarop dergelijke details wel goed zichtbaar zijn, bijvoorbeeld 1:5, dan wordt de overzichtstekening 8 meter breed en dat is wel wat onpraktisch.

Zooming and panning

Computer drawing offers, apart from the pros just enumerated, another great advantage. In the classical method of drawing with lead and ruling pen on paper or tracing paper, you have to set the scale you will draw in at the outset. You must determine the arrangement of the parts on the drawing sheet as well. Once you've started drawing, changing those entities will cause you serious trouble. Suppose you want to draw a building of 40 meter length. Picking a scale of 1:50 the drawing will be about 80 cm wide. Details of smaller parts such as doors and windows are hardly visible in that scale. A door jamb will be only 2 mm wide. Had you chosen a scale which represents such details clearly, say 1:5 for instance, then the overall drawing would be an unpractical 8 meter wide.

Daarom werd er vroeger meestal een combinatie-pakket van tekeningen gemaakt, bestaande uit overzichten en details.

For that reason, it was usual in the pre-computer era to prepare a combined set of drawings, general views plus detail views.

Bij CAD-tekenen ben je van dat probleem af. Ik teken bouwwerken over­wegend op schaal 1:10. De overall afmetingen van de tekening zijn irre­levant. Het CAD-programma kent de mogelijkheid van in- en uit­zoomen. Wil ik een detail zien, dan zoom ik daarop in en krijg het in de detaillering van 1:10 te zien. Wil ik een overzicht van de kop van het ge­bouw, dan zoom ik in op de uiterste 1/3 van de tekening. De detaillering past zich aan, afhankelijk van de resolutie van de monitor. Wil ik het hele pand bekijken, dan zoom ik uit op de hele teke­ning en hup, daar staat alles.

When drawing in CAD, this problem is no longer relevant. I usually draw buildings to a scale of 1:10 and don't worry one bit about the overall width of the finalized drawing. The programme offers the facility of zooming in and out. Do I want to see a detail, I zoom in on it and view it in all the details of the 1:10 scale. Do I need a view of, say, the end section of the building, I zoom in on the outer 1/3 of the drawing. The details shown are automatically adapted to the resolution of the monitor. Do I want to see the whole building, I just zoom out and wham, there it is.

Dit effect wordt gesimuleerd in de drie onderstaande prenten.

This effect is simulated in the three consecutive pictures below.


Volledig uitgezoomd op het hele complex


Fully zoomed out to show the entire complex

volledig uitgezoomd op het hele complex
fully zoomed out to show the entire complex


Gedeeltelijk ingezoomd


Partly zoomed in

gedeeltelijk ingezoomd
partly zoomed in


Volledig ingezoomd op alle details


Fully zoomed in to show all details

volledig ingezoomd op alle details
fully zoomed in to show all details

Behalve zoomen kent een CAD-programma nog een tweede zeer handige truc: het pannen. Je grijpt een punt van een tekening met je muis en ver­schuift hem dan over het scherm. Heel handig wanneer je in inge­zoomde toestand de hele tekening wilt aflopen. Je pant zo van kant naar kant, van onder naar boven. Je monitor is een soort vergrootglas, waaronder je de grote tekening als het ware naar wens kunt verschuiven. Heel mooi!

Next to zooming, the CAD-programme offers another very useful facility: panning. You pick up a point of your drawing with the mouse and shift it across the screen. Handy when you want to see the full drawing when zoomed in. Move the mouse from left to right and from top to bottom and see the drawing slide along your desk with it. Your monitor is a kind of magnifier, under which you shift the drawing at will. Impressive.Wil je CAD-tekeningen kunnen bekijken?

Dat kan met een viewer

Om het volle effect van het CAD tekenen en zoomen/pannen te ervaren, heb je natuurlijk niet per definitie het hele CAD-programma nodig. Als je niet zelf wilt tekenen, maar alleen een CAD-tekening wilt kunnen bekijken, heb je voldoende aan een losse zogenaamde viewer.

Want to be able to view CAD-drawings?

You need a viewer

To experience the full effect of CAD drawing and zooming/panning, you do not necessarily need the full CAD-programme. If you do not want to draw yourself, but only need to be able to view a given drawing, a separate so-called viewer will suffice.

Die je als freeware kunt downloaden

De firma Informative Graphics Corp. biedt hun viewer InViso DWG-Viewer gratis aan, je kunt hem downloaden vanaf hun website. De viewer is na downloaden en installeren als een zelfstandig Windows-programma op je computer beschikbaar (onder "Start" - "Programma's"). Verder nestelt het programma zich in de Internet Explorer. Wanneer je in je browser een hyperlink naar een CAD-tekening aanklikt, komt deze op in de browser. Compleet met de eigenschappen van zoom en pan. Spectaculair!

Which you can download as freeware

CAD-company Informative Graphics Corp. offer their viewer InViso DWG-Viewer as freeware, you can download it from their website. After downloading and installation, the viewer can be found on your computer as an independent Windows programme (available under "Start" - "Programs"). The programme also plugs into your Internet Explorer. When you click a hyperlink to a CAD-drawing, this will now come up in Internet Explorer, complete with the properties of zoom and pan. Spectacular!

Zolang je geen viewer in je browser hebt, kan ik op deze website de volle pracht van zoomen en pannen niet werkelijk demonstreren.

Wil je zo'n viewer downloaden en installeren? Ga naar onder­staande pagina; haal de viewer op en installeer hem. Kom dan hier terug, dan zal ik je laten zien, hoe mooi zoomen en pannen werkt!

I cannot fully demonstrate on this website the full impact of zooming and panning unless you have a CAD-viewer integrated in your browser.

Like to download and install such a viewer? Click the link below to the download page, get the viewer and install it. Then come back here and I'll show you what an asset zooming and panning is!

 
        Meer over DWG-Viewer en een download link ...         More about DWG-Viewer and a download link  ...
 

Zo, heb je de DWG-Viewer opgehaald en geïnstalleerd?

Nu kan ik tenminste laten zien, hoe je handig CAD-tekeningen kunt bekijken, gewoon in Internet Explorer ....

Ah, you have downloaded and installed the DWG-Viewer?

Now I can show at last how you may view CAD-drawings from the comfort of your own Internet Explorer ....

Laten we het boven al gebruikte voorbeeld nog eens opnieuw bekijken, nu echter als volledig zoom- en panbare CAD tekening. Klik op deze link en de bewuste tekening wordt geopend in je Internet Explorer met DWG-Viewer. Probeer op je gemak de knoppen op de werkbalken van de viewer uit. Wil je meer schermoppervlak voor je tekening, klik dan in het Internet Explorer menu "Beeld" op "Volledig scherm". Gebruik de "Terug"-toets van de browser om weer van de tekening terug te komen op de huidige pagina.

Let us have another look at the example shown above, now however as a fully zoomable and pannable CAD-drawing. Click this link and the drawing will open in your Internet Explorer with DWG-Viewer. Play around with the buttons on the toolbars of the viewer. Do you want more screen to look at the drawing, click in the Internet Explorer menu "Image" on "Full screen". Use the "Back"-button of your browser to return from the drawing to the present page.

Mooi, hè?

Isn't it a beauty?

Meer zien? Elders op dit domein vind je een heel stel CAD-tekeningen van mijn hand. Veel plezier!

Want to see more? Elsewhere on this domain you'll find quite a number of CAD-drawings I prepared. Enjoy them!


        Naar de index van mijn CAD-tekeningen ...         To the index of my CAD-drawings ...

naar de top    naar de top to the top    to the top


Hoe werkt een CAD-programma?

Een CAD-programma is een extreem veelzijdig en hoogwaardig stuk gereedschap. Je kunt er werkelijk van alles mee. De nu volgende beschrijving is geënt op het programma AutoSketch. Daar werk ik al ruim 10 jaar mee.

Ik deel de mogelijkheden van een CAD-programma in tien categorieën in.

How does a CAD-programme work?

A CAD-programme is an extremely versatile quality tool. With it, you can do virtually any type of drawing job. The descriptions now following are based on the AutoSketch programme. I have been using this for over ten years now ....

I classify the possibilities of a CAD-programme into ten categories.


Een onderhanden tekening bekijken

Een tekening is al spoedig behoorlijk uitgebreid. Als je zo'n grote tekening in z'n geheel op je monitor zet, verdwijnen alle details die kleiner zijn dan de monitor-resolutie uit het zicht. Geen probleem, want ze gaan natuurlijk niet echt verloren. Om ze te bekijken gebruik je zoom. Wil je méér details zien, dan zoom je in. Minder, dan zoom je uit. De maximaal haalbare vergroting bij inzoomen is onvoorstelbaar groot, vanwege de hoge nauw­keurigheid waarmee het CAD-programma rekent.

Viewing a drawing you are working on

A drawing tends to quickly grow in size. If you view the full extent of a large drawing on your monitor, all details smaller than the monitor resolution disappear. This is no problem, of course they are not really lost. To view them, you only need to zoom. The more details you want, the more you zoom in. Less details? Just zoom out again. The maximum magnification when zooming in, is incredibly large, due to the very high accuracy with which the CAD-programme calculates.

Je kunt op deze wijze altijd snel even een klein detail bekijken. Met last view vlieg je weer terug naar de voorgaande vergroting en positie. Heel comfor­tabel, zeker als er een hoop lijnen vlak bij elkaar liggen. Na inzoomen kun je makkelijk die lijn oppikken die je nodig hebt.

In this way you can always have a quick look at some detail. Using last view you instantaneously return to the previous magnification and position. Very comfortable, particularly when several lines run very near to each other. After zooming in it is much easier to pick just that line you need.

Naast zoomen is pannen een onmisbaar gereed­schap. Sta je ingezoomd op een detailbeeld, dan kun je al pannend de tekening als het ware onder jouw monitor heen en weer en op en neer schuiven. Zo krijg je de stukken tekening te zien die oorspronklijk buiten beeld bleven. Je monitor fungeert hier als een soort vergrootglas.

After zooming, the next indispensable tool is pan Say you are zoomed in to some detail. By panning you can, as it were, slide the drawing under your monitor in all directions, up and down, to and fro. In this way you can see the sections of the drawing originally out of the field of view. Your monitor acts as some kind of magnifying glass.


Je oriënteren in je tekening

Tijdens het tekenen kun je voortdurend op een hulp­schermpje de huidige rela­tieve positie van de cursor ten op­zicht van het laatst geklikte punt af­lezen. Als je een lijn tekent, is dat laatste punt het beginpunt van die lijn.

Getting your bearings in your drawing

During drawing, the current position of your drawing pen tip - the cursor - is continually shown on a small screen. It is relative to the point last clicked. When drawing a line, that last point will be the starting point of this line.

De relatieve positie zie je zowel in recht­hoekige als in polaire coördinaten. De relatieve positie in rechthoekige coordinaten geeft de x en y aan van de lijn die je aan het tekenen bent; de polaire co­ordinaten geven de lengte van de lijn en de hoek waaronder deze staat.

The relative position is presented both in rectangular and in polar coordinates. The relative position in rectangular coordinates gives the x and y of the line you are actually drawing; the polar coordinates will show the length of this line and the angle it is under.


Hulpmiddelen om snel en efficiënt een accurate en zuivere tekening te krijgen

De eerste twee hulpmiddelen zijn: grid en snap-to. Hiermee is snel en accuraat plaatsen en aansluiten van tekenobjecten heel makkelijk.

Tools to quickly and efficiently produce an accurate and clean drawing

The first two tools to discuss are: grid and snap-to. These allow you to position drawing elements accurately and quickly and join them well.

Je kunt een grid zien als electronisch ruitjespapier. Is de snap-to inge­schakeld, dan kun je objecten alleen plaatsen op de gridpunten en niet daarnaast. Schakel je snap-to uit, dan kun je de objecten willekeurig neer­zetten.

You could see the grid as some kind of electronic squared paper. When snap-to is on, you can only place objects on the gridpoints and not off the mark. When you switch snap-to off, you can position your objects at any arbitrary place.

Kies bijvoorbeeld een grid van 10 mm, schakel snap-to in en teken dan een horizontale lijn. De lengte van die lijn zal nu 0 mm, 10 mm of een veelvoud van 10 mm zijn. Zo ben je altijd zeker van nauwkeurige lengtes.

For example, choose a grid of 10 mm, switch snap-to on and then draw a horizontal line. The length of this line will now be 0 mm. 10 mm or a multiple of 10 mm. In this way you are sure always to get accurate lengths.

Snap-to op een ingeschakeld grid werkt altijd, ook als het grid zelf verborgen is. Je ziet dan de cursor met sprongetjes van (in ons voorbeeld) 10 mm in de x of y richting bewegen. Laat je de cursor zuiver diago­naal wandelen, dan maakt hij sprongen van √ ( 10² + 10² ) = 14,15 mm.

Snap-to a grid switched on will always work, regardless of its visibility. In case it is hidden, you will see the cursor move in jumps of (in our example) 10 mm in the x or y direction. If you move the cursor purely diagonal, it will make jumps of √ ( 10² + 10² ) = 14.15 mm.

Snap-to kun je op verschillende wijzen in­stellen, na­melijk voor tekenen in een recht­hoekig assenstelsel en voor tekenen in een polair assenstelsel. De eerste mogelijkheid spreekt wel voor zichzelf. Met een polaire snap-to kun je zeer zuiver onder allerlei "moeilijke" hoeken tekenen. Bij het klassiek tekenen had je driehoeken van 30°, 45° en 60°. Je probeerde andere hoeken te vermijden, want die waren een crime om te tekenen (eerst met de rekenlineaal de tangens bepalen en dan x en y uitzetten). In CAD is het geen enkel probleem om bijvoorbeeld een hoek van 17° 45' direct in te stellen.

            

Snap-to can be set in various modes: for drawing in a rectangular coordinate system and for drawing in a polar coordinate system. The first mode is quite obvious. The second mode, polar snap-to, allows you to draw very accurately under all kinds of "difficult" angles. In classic drawing you had your setsquares offering a choice of 30°, 45° and 60°. You tried to avoid other angles because they were a disaster to draw (first apply the slide rule to determine the tangent and then set out the x and y). In CAD you won't have any problem with, to give but a single example, setting an angle of 17° 45'.

Het derde hulpmiddel is attach. Met dit krachtig gereedschap kun je je cursor (en daarmee het object dat je aan het tekenen bent) zich laten vastzuigen aan iets nabijgelegens zoals een punt, het uiteinde of het midden van een lijn, het snijpunt van twee of meer lijnen, het middelpunt of de vier kwadrantpunten van een cirkel. Als bonus krijg je nog een attach waarmee je vanuit een gegeven punt een loodlijn of een raaklijn kunt neerlaten op een gegeven object.

The third tool is attach. This is a very powerful toy, which makes your cursor (and with it, the object you are in the process of drawing) jump and glue to some definite point in the near neighbourhood. Say a point, the endpoint or midpoint of a line, the intersection point of two lines, the centre point of a circle or one of its quadrant points. As a bonus you also have an attach allowing you to draw from a given point a line tangent to a circle, or one perpendicular to another line.

Alle genoemde soorten attach zijn individueel in- en uitschakelbaar en dat is maar goed ook. In een wat vollere tekening zijn er altijd wel meerdere mogelijkheden tegelijk - en hoe zou het programma uit die overdaad moeten kiezen. Dat moet jij doen. Dus zoom je in tot je er zeker van kunt zijn dat je het juiste object bij de kraag hebt.

All types of attach mentioned here can be switched on and off individually and that is as well. In a drawing containing lots of closely adjoining objects, there usually are several possible attachment points, all at the same time. How could the software choose for you, which one to jump to? That's up to you. So in you zoom until you can choose unequivocally.

Als je attach consequent gebruikt en alle objecten (dus) exact op elkaar aansluiten, heb je nooit last van incorrect opgemeten maten of van lekkende vlakvullingen.

If you use attach consequently and therefore all objects are perfectly joined, you will never have trouble with inaccurate measurements or leakage of pattern fills.

De volgende twee hulpmiddelen zijn group en layer.

The next two tools are group and layer.

Group verenigt geselecteerde objecten tot één enkel object. Je kunt een group in z'n geheel verschuiven, kleuren, wissen, roteren, naar een andere tekenlaag brengen, enz., enz. Vanzelfsprekend kunnen groups weer worden opgelost.

Group unites the objects you select into a single object. You can move a group as an entity, colour it, delete it, rotate it, shift it to a different drawing layer, etc. etc. Evidently, groups can again be dissolved and nested.

Een CAD-tekening kan meerdere layers bevatten. Zie deze als een stapel velletjes waarop je afzonderlijk kunt tekenen. Je kunt de zichtbaarheid van lagen individueel in- en uitschakelen. Het beeld dat je op de monitor krijgt is de optelling van alle ingeschakelde (zichtbare) lagen. Op zo'n extra laag zet je bijvoorbeeld aanvullende informatie, die dan naar wens wél of niet mee bekeken of afgedrukt wordt. Is een laag ingeschakeld (je ziet 'm in de tekening), dan kun je óók werkend in een andere laag lijnen en dergelijke met attach automatisch aansluiten op de elementen in de oorspronkelijke laag. Zo houd je de elementen in alle lagen exact in register.

A CAD-drawing may contain a number of layers. You could see these as a stack of drawing paper sheets, on which you can draw individually. You can switch on and off the visiblity of any layer individually. The image on your monitor is the addition of all visible (switched on) layers. Such an extra layer could serve to present additional information that can be shown and printed, or not - just as required by the user. As soon as a layer is switched on, in other words, as soon as you can see it, you can use attach to join objects in this layer to those in other layers. That will ensure that all objects in all layers remain exactly in register.

Werkend met lagen kun je eenvoudig uit een samenstelling onderdelen afzonderen; of er een stel opvolgende doorsneden aan toevoegen.

When working with layers it is simple to isolate parts from an assembly; or to add a number of successive cross sections to an assembly.

De voorgaande hulpmiddelen dienen om de tekening accuraat en zuiver te kunnen maken. Nu nog het aspect "snel en efficiënt".

The tools discussed up to now all serve to make clean and accurate drawings. Now for the aspect "quickly and efficiently".

Je zult het wel met me eens zijn, dat een CAD-programma massa's functies combineert. Het telt dus talloze knopjes. Deze zijn verenigd in een aantal standaard menu's. Als je lekker aan het tekenen bent, blijf je schakelen tussen al die menu's. Dat kan efficiënter. Het CAD-programma laat je toolboxes aanmaken, zelfgekozen combinaties van de knopjes die je voor een bepaalde taak het vaakst gebruikt. Zo maak je bijvoorbeeld een toolbox voor het kale tekenen; en eentje voor het inschrijven van de maten. De toolboxes kun je opslaan en naar behoefte openen.

P.S. Het knopje undo kun je het best in alle toolboxes opnemen ....

I think you will agree with me when I say that a CAD-programme combines lots of functions. So it will sport a great lot of buttons. These are arranged in a number of standard menus. Once you are busy drawing, you'll find that you continually have to switch between menus. That can be done more efficiently. The CAD-programme allows you to define personal toolboxes, customized combinations of those buttons you use most often in various types of jobs. You can save them and open them as and when required.

P.S. You'd better include the undo button in every toolbox you create ....


Objecten tekenen

Tsja, daar was het ons toch om begonnen, nietwaar?

Het basis-element van elke tekening is de lijn. Je kunt een lijn onder een willekeurige hoek zetten, maar natuurlijk ook zuiver horizontaal of verticaal (ortho). Je kunt hem met snap-to dwingen om op een punt van het grid te beginnen en/of te eindigen. Je kunt hem met attach dwingen om bijvoorbeeld in een snijpunt van twee andere lijnen te beginnen en/of te eindigen.

Het programma kent een aantal lijntypen.

Drawing objects

Well, that is what started us off on this subject, isn't it?

The most elementary element of each drawing is the line. You may draw a line at any arbitrary angle, or you may draw it exactly horizontal or vertical (ortho). Using snap-to you can force the line to start and/or end in a gridpoint. Using attach you can force the line to start and/or end for example in an intersection of two other lines.

The programme offers a number of line types.

Alle andere objecten zijn op de lijn gebaseerd. Het CAD-programma is heel slim. Het kent allerlei objecten, die je met enkele handgrepen tekent.

All other objects are based on the line. The CAD-programme is very smart. It offers all kinds of objects that you can draw in just a few steps.

Neem bijvoorbeeld de polylijn, de recht­hoek en de veelhoek.

Polylijn zet netjes op elkaar aansluitende lijn­stukken stuk voor stuk neer. Bij elke klik ontstaat een hoekpunt. Dubbel­klikken eindigt de polylijn. Om het feest te completeren kun je in jouw polylijn ook bogen opnemen.

De rechthoek spreekt voor zichzelf.

Bij het tekenen van een veelhoek stel je tevoren het aantal zijden in en dan teken je 'm in één keer. Je kiest tijdens het tekenen de juiste stand. Krachtig hoor. Zo'n gelijkzijdige zevenhoek als hiernaast? Teken die maar 'ns op de klassieke manier .....

Take for instance the polyline, the rectangle and the polygon.

Polyline produces a series of neatly joined separate lines one by one. Each click defines a new corner point. A double click ends the polyline. To complete the fun, you can also include arcs in your polyline.

The rectangle won't need further explanation.

Create a polygon? You first choose the number of sides and then you draw it in a single go, choosing its angular position while drawing it. Magnificent. An equilateral seven-sided polygon as shown here? You just try it in the classical manner ....

Curven die door een door jou aan­gewezen verzameling punten moeten gaan, worden automatisch vloeiend gemaakt. In het klassiek tekenen zat je te hannessen met schaatsen en kreeg je toch nog knikken en bulten in de curve. Als de door de computer gegene­reerde curve niet helemaal naar je zin zou zijn, kun je hem punt voor punt bewerken tot-ie wel voldoet.

Curves that should pass through a collection of points you select, are smoothed automatically. In former years you had to mess around with templates (skates) and it was virtually impossible to obtain well-fitting curves without hitches and bumps. If the computer-generated curve is not completely to your liking, you may edit it point by point until it is perfectly satisfactory.

Cirkels en bogen gaan al even makkelijk. Je kunt kiezen uit verschillende constructiemogelijk­heden, voor een cirkel zijn dat bijvoorbeeld:

 1. definieer hart en straal
 2. definieer hart en diameter
 3. definieer beginpunt en het diametraal daar tegenover liggend eindpunt
 4. definieer drie punten waar de cirkel doorheen moet gaan

Circles and arcs are fun, too. You can choose from a variety of construction modes, for example, for a circle these are:

 1. define centre and radius
 2. define center and diameter
 3. define starting point and the diametrically opposing end point
 4. define three points through which the circle should pass

Bij ellipsen zijn er eveneens verschillende moge­lijkheden:

 1. definieer hart en de twee assen
 2. definieer de twee brandpunten en nog een derde punt waar de ellips doorheen moet gaan

For ellipses you have several drawing modes, too:

 1. define centre and the two axes
 2. define both focal points and a third point through which the ellipse should pass

Oeps, foutje!

Gedurende het tekenen wordt in een soort log­boek stap voor stap bij­gehouden welke hande­lingen er worden verricht. De log blijft bewaard tot de eerstvolgende save-actie. Bij het save-commando wordt de log geleegd, klaar voor de volgende serie. De log maakt het mogelijk, een meervoudige undo uit te voeren, en natuurlijk ook een redo. Zo kun je de tekening stap voor stap uit elkaar halen en daarna herstellen. Ik heb nog nooit de grens van de undo-capaciteit bereikt. Het is overigens wel beter, regelmatig save te gebruiken. Als de netspanning wegvalt, zijn alle niet-opgeslagen handelingen pleite.

Ouch, mistake!

During the drawing process a kind of log is kept, in which note of the consecutive drawing operations is kept. This log remains open until the next save. As soon as you save your drawing, the log is emptied to be ready for the next session. Thanks to this log, you can perform a step by step undo. And after that, of course, an identical but inverse redo. In this way you can dismantle a drawing step by step, and rebuild it again. I have never reached the limit of the undo-capacity. Naturally it is more sensible to repeatedly save - in case of a mains failure you will loose all drawing operations not yet saved.


Gecombineerde objecten en onderdelen

In Windows zijn we vertrouwd met knippen, kopieren en plakken (Ctrl-X, Ctrl-C en Ctrl-V).

In een CAD-programma zitten die mogelijkheden natuurlijk ook. Nog wel meer, trouwens.

Je kunt objecten spiegelen (mirror), draaien (rotate), vervormen (stretch) en vergroten en verkleinen (scale).

Je kunt stukjes uit een lijn weghalen (break), je kunt lijnen afknotten (trim) en verlengen (extend) en je kunt ze met een instelbare afschuining of afronding op elkaar laten eindigen (chamfer).

Combined objects and parts

In Windows, we are familiar with cut, copy and paste (Ctrl-X, Ctrl-C and Ctrl-V).

A CAD-programme of course has the same operations. And adds a number of others, too.

You can mirror objects, rotate them, stretch them and scale them up and down.

You can remove pieces of a line with break), you can truncate lines with trim and elongate them with extend and you can make two lines end on each other with a bevel or a radius at the intersection with chamfer.

Als je een regelmatig patroon nodig hebt, gebruik je de box array of de ring array functie. Eerst teken je het basis-object, bijvoorbeeld een vierkant of cirkel. Bij de box array geef je de aantallen elementen die naast respectievelijk boven elkaar moeten komen en de onderlinge horizontale en verticale afstand. Bij de ring array geef je het aantal elementen op en de hoek tussen eerste en laatste element.

If you need a regular pattern, you employ the box array or the ring array function. First you draw the object to be multiplied, for example a square or a circle. In case of the box array you specify the number of elements horizontally and vertically and the horizontal and vertical spacing to be applied. In case of the ring array, you specify the number of elements and the angle included between the first and the last elements.

In een CAD-programma kun je getekende onderdelen opslaan als part. Je kunt dergelijke parts ook weer ophalen en in een tekening inplakken, al dan niet vergroot of verkleind naar behoefte. Hiermee hoef je dus eigenlijk nooit meer dan één keer een bepaald onderdeel te tekenen. Tenminste, als je het onderdeel in jouw steeds groeiende verzameling parts weer vlot terug kunt vinden!

In a CAD-programme you can save anything you draw as a part. Such parts of course can be opened and pasted in a different drawing, scaled up or down as required. In this way you need not draw a certain part more than once. That is the theory, but you must of course be able to navigate your way quickly through your ever increasing collection of parts to the one you are looking for. Far from easy!

Tenslotte bestaan er allerlei part libraries, externe bibliotheken van genormaliseerde onderdelen (bouten, moeren, ringen, ....). Dergelijke onderdelen hoef je dus nooit zelf te tekenen. Je haalt ze uit de bieb en plakt ze in.

Furthermore there exist extensive external part libraries containing standardized parts like bols, nuts and rings. So you should never have to draw those parts yourself. You just fetch them from a library and paste them in place.


Maten inschrijven

De bemating van een tekening is in CAD heel eenvoudig in te voegen. Je kiest of je een horizontale, verticale of schuinstaande maatlijn moet gebruiken en klikt vervolgens begin- en eindpunt aan. Je krijgt nu automatisch de maatlijnen en de in te schrijven lengte. Je plaatst de maat op de gewenste positie, klikt .... klaar.


Inscribing dimensions

In CAD it is very simple to enter dimensions. You start by choosing which you want to inscribe: a horizontal, vertical or oblique aligned dimension. Next you click the start point and the end point. The lines, arrows and measurement are now generated automatically. All you have to do is put the dimension in its place, click and hey, presto!

Uiteraard kun je op vergelijk­bare wijze ook een hoek, een radius en een diameter in­schrijven. En een bijschrift.


Evidently you can insert in a comparable manner an angle, a radius and a diameter. And of course, a comment.

Maten kun je aangeven in mm, cm, m of km. Maar ook in feet en inches. Bij de Engelse eenheden mag je nog kiezen tussen decimaal of breuken.

Verder kun je het aantal decimalen waarin een maat gegeven wordt, naar behoefte instellen. Bij vermelding in breuken vertaalt "meer deci­malen" zich in een grotere noemer van de breuk. Je kunt kiezen uit de serie 1/2 - 1/64.


Measurements can be noted in mm, cm, m or km. Of course also in feet and inches. Using English units, you may choose between decimal and fractional representation.

You do separately specify the number of decimals in the dimension. In the case of fractions, "higher accuracy" will be translated into a larger number in the denominator of the fraction. A range of 1/2 - 1/64 is available.


Afwerken van een tekening

Voor het afwerken van een tekening zul je ten eerste arceringen en vul­patronen (patterns) en ten tweede belettering (text) aan willen brengen.

Finishing a drawing

To finish a drawing, you will want to apply shading or some other fill pattern; and to insert text.

Vullen met arceren of een patroon lukt alleen bij een gesloten object. Loopt er toevallig een lijn dwars door, dan moet je het object in twee keer vullen: eerst aan de ene, dan aan de andere kant van die lijn.

Adding a shading, or a fill pattern is only possible in a fully closed object. If the object happens to be cut into two parts, you will have to first fill the section on the one side of that line and then the section on the other side.

Voor het beletteren gebruikt het CAD-programma gewoon de op jouw computer voor­komende Windows TrueType fonts. Daar heb je er al gauw een paar honderd van op de PC zitten, dus keus zat. Je kunt de lettergrootte en opmaak apart opgeven.

To insert texts, the CAD-programme uses the common Windows TrueType fonts that are already installed on your computer. You will have hundreds of these fonts all ready to be used. Choice enough! You separately specify font size and options.


Contrôle

Checking

Omdat CAD zo nauwkeurig tekent, mag je direct maten uit de tekening opmeten (measure). Bij de klassieke tekenwijze was dat riskant, hier niet, aannemende dat je aan twee voorwaarden voldoet: (1) alle objecten moeten nauwkeurig aaneengesloten zijn en (2) je gebruikt attach om de meetpunten exact op de juiste plaats te positioneren. Lees dus de secties over grid, snap-to en attach hierboven nog maar een keertje door!

                          

Since CAD draws extremely accurate, you may determine dimensions directly from the drawing using measure. In classic drawing, this was not allowed. Here it is admissible provided you satisfy the following two conditions: (1) all objects must be fully joined and (2) you apply attach to get the measuring points exactly located. So it might be a good idea to reread the sections on grid, snap-to and attach, above, once more.

Opmeten uit de tekening is enerzijds handig bij een grondige contrôle van de tekening. Anderzijds geeft het je de kans om in een gerede tekening die maten die de tekenaar (al dan niet bewust) niet heeft opgegeven, alsnog nauwkeurig te bepalen. Dat geldt voor lengten, maar ook voor hoeken. Een flauw hellend dak? Je tekent de pijlhoogte aan weerszijden en de overspanning, legt een daklijn, en meet de helling uit deze tekening zo in één keer op. Bespaart je de berekening (de arctangens bepalen van het hoogteverschil gedeeld door de overspanning).

Measuring directly from the drawing will turn out to be very handy when executing a thorough final check of the drawing. Another advantage is that you can easily and accurately determine dimensions the draughtsman has (deliberately or not) omitted from the drawing. Not only linear but also angular dimensions. A gently sloping roof? You draw the two wall heights and the span, put in a roof line and determine the angle of the slope from this without any troublesome calculation (what is the arctangent of the difference in height divided by the span).

Je kunt de eigenschappen (properties) van elk object oproepen, heel handig als je al die gegevens in één keer bij elkaar wilt zien. Vooral ook omdat je vervolgens een aanzienlijk stel van die eigenschap­pen kunt wijzigen (change properties). Ander kleurtje? Ander lijntype of andere lijndikte? Ander vulpatroon? Ander font of andere tekstopmaak? Andere laag? Wijzigingen in de opmaak van maat­lijnen? Allemaal geen probleem.

You can let the programme show the properties of each object drawn. Handy if you want to see all data combined in one single screen. Particularly since you can then change quite a number of those properties. Different colour? Different type of line? Different pattern fill? Different font or font options? Different layer? Changes in the presentation of dimensions? All done without the least trouble.


Klaar? Niet vergeten op te bergen!

Het CAD-programma slaat je werk op (save en save as) in een eigen bestandsformaat (AutoSketch gebruikt *.SKD). Dat formaat is geopti­maliseerd voor snel, nauwkeurig en efficiënt werken. Wil je tekeningen uitwisselen met tekenaars die andere programmatuur gebruiken, dan zijn deze bestandsformaten niet bruikbaar. Daarvoor zijn import en export bedoeld. Bij im- en exporteren wordt de tekening geconverteerd naar een algemeen geaccepteerd bestandsformaat, meestal AutoCad *.DXF of *.DWG.

Ready? Don't forget to save!

The CAD-programme will save or save as your work in its own file format (AutoSketch uses *.SKD). This special format is optimized for fast, accurate and efficient work. But it is a hindrance if you want to exchange drawings with other draughtsmen, using other software (and different file formats). For this reason the programme offers the facilities of import and export. When importing or exporting a drawing, the file format is converted to a generally accepted standard format, usually AutoCad *.DXF of *.DWG.

Daarnaast vind je op het Internet diverse convertors als free- en share­ware. Hiermee wissel je van bestandsformaat. Ik maak van mijn *.SKD-tekeningen altijd een *.DWF-versie. Dat geeft het kleinst haalbare be­stand. Een *.SKD van 124 kB geeft een *.DXF van 555 kB, een *.DWG van 208 kB en een *.DWF van maar 16 kB (bij de instellingen: "high precision" en "maximaal gecomprimeerd"). Wel worden door de DWF-compressie kleine cirkels, bogen en curven niet geheel zuiver gerecon­strueerd. Maar je kunt ook niet alles hebben. Een klein bestand is gunstig wanneer je tekeningen per email of op een website uitwisselt. Het scheelt nogal in download-tijd of je 555 kB of 16 kB binnenhaalt .... Het freeware pro­gramma CadStd van John Apperson, dat lager op deze pagina ter sprake komt, heeft als eigen bestandsformaat *.CAD. Het kan *.DXF im- en exporteren.

Apart from that, on the Internet you will find various free- or shareware converters. With these you can switch from one file format to another. I always convert my *.SKD drawings to *.DWF. This gives the smallest possible file size. A *.SKD of 124 kB produces a *.DXF of 555 kB, a *.DWG of 208 kB and a *.DWF of only 16 kB (using the settings "high precision" and "maximum compression"). Admittedly, the DWF compression affects small circles, arcs and curves, so they are not reconstructed completely intact. You can't have your pudding and eat it. A small file size is very important when exchanging drawings by mail or via a website. A download of 555 kB or 16 kB - that makes rather a difference. John Apperson's freeware programme CadStd - I will come back to this a little bit further on - uses its own file format *.CAD. It can import and export *.DXF.


Afdrukken

Vanzelfsprekend kent een CAD-programma een voorziening voor het printen van tekeningen. Afdrukken kan monochroom maar ook in kleur (als de printer kleur ondersteunt).

Speciaal voor mensen die alleen een A4 printer hebben is er een routine ontwikkeld, die een tekening die groter is dan A4 opdeelt in tiles. Elke tile past op een A4, waarbij rekening wordt gehouden met een geringe overlap. De separate tiles worden achter elkaar geprint en kunnen later tot een grote afdruk worden samengeplakt.

In onderstaande afbeelding zie je de tiles (acht stuks) aangegeven met grijze lijnen. De printer is op staand A4 ingesteld.

Printing

Evidently a CAD-programme will have provisions for printing drawings. Usually you can print both in monochrome and in colour (at least, if the printer supports colour).

Meant specifically for draughtsmen having just an A4-printer, most programmes have a special routine which divides any drawing larger than A4 into tiles. Each tile fits on an A4, while allowing some overlap. The separate tiles are printed in a row and can be taped together later to form a full-size print of the drawing.

in the illustration below you see the tiles, eight of them, delineated by grey lines. The printer is set to A4 portrait mode.En hoe zit het met 3D isometrisch?

And what about 3D isometric?

Voor het isometrisch tekenen krijg je drie nieuwe knoppen: isometric left plane, isometric right plane en isometric top plane. Je geeft daarmee aan, in welk vlak je wilt tekenen. Dat is nodig omdat een cirkel er in elk zijvlak anders uitziet. Het zijn weliswaar gelijke ellipsen, maar ze hebben verschillende standen.

In de isometrische modus wordt verder het grid aangepast. De hoofdassen staan hier niet onder 0° en 90° zoals in 2D tekenen, maar onder 30°, 90° en 150°, zoals je aan de groene lijntjes kunt zien. Het grid bestaat uit de hoekpunten van gelijkzijdige driehoeken. Snap-to werkt op dit isometrische grid.

Tenslotte krijg je ook een stel isometrische arceer- en vulpatronen tot je beschikking. Deze zijn verschillend voor de drie hoofdvlakken!

In the isometric drawing mode, you get another three buttons: isometric left plane, isometric right plane and isometric top plane. These serve to select the plane in which you want to draw. That is necessary, since the ellipses representing a circle look different in each of these planes. They are the same ellipses, but they are drawn at different angles.

In the isometric mode the grid is transformed, as the main axes are not under 0° and 90° as in 2D drawing, but under 30°, 90° and 150°, as can be seen from the short green lines. The grid now consists of the corner points of equilateral triangles. Snap-to of course acts on this isometric grid.

You also get a number of specifically isometric shading and fill patterns. These differ for each of the main planes!


Kijk eens naar de twee diagonalen in een van de zijvlakken. Zie je dat die in de tekening niet even lang zijn? Het is met wat goniometrie makkelijk uit te rekenen dat, wanneer de lengte van een zijde 1 is, de diagonalen:
beide √2 lang zijn.
In onze isometrische tekening stellen we echter vast, dat de diagonalen:
respectievelijk 1 en √3 lang zijn.

Take a closer look at the two diagonals in one of the main planes. Have you noticed that in the drawing these are not of identical length? By applying a bit of elementary goniometry you can calculate that, supposing the side to be 1, the diagonals:
both are √2 long.
In our isometric drawing, however, we find that the diagonals:
respectively are 1 and √3 long.

We moeten dus constateren, dat we in een isometrische tekening langs de assen wel, maar anders niet de lengten mogen opmeten. Ook voor het tekenen van schuine lijnen heeft dit verschijnsel gevolgen! Je kunt uit de bijbehorende 2D tekening wel de lengte van een schuine lijn opmeten, maar je kunt hem niet met deze lengte in jouw 3D tekening zetten. Het enige wat er op zit, is eerst de x opmeten en in de 3D tekening afzetten, vervolgens de y opmeten en die op het eindpunt van de x aansluiten, en tenslotte het beginpunt van de x en het eindpunt van de y met elkaar verbinden. Dat is de gewenste lijn. Hij is niet even lang als de oorspronkelijke schuine lijn in de 2D tekening ....

So we must conclude that in an isometric drawing, even though we may measure lengths along the axes directly from the drawing, we certainly may not do so in other directions. This effect has consequences for the drawing of oblique lines! You can measure the length of an oblique line directly from a 2D drawing, but you can not use this measured length to draw the oblique line in your isometric drawing. The only thing to be done is first measure the x and draw this in the 3D drawing. Next, you measure the y and join this to the endpoint of the x just entered. Finally you join the start point of x and the end point of y. That is the line we seek. Its length does not equal that of the original oblique line in the 2D drawing ....Een in grondplan schuin(staand) gebouw is van­wege het zojuist be­schreven verschijnsel lastiger isometrisch te tekenen dan een recht­staand. Ook is de tekening lastiger te interpreteren. De schuine muren wor­den immers afhan­kelijk van de schuinstand korter of langer weergegeven dan ze werkelijk zijn!

A building sitting in its ground plan at an angle to the observer is rather more complex to draw isometrically than one positioned straight. The drawing also is less easy to interpret. Depending on the building's obliqueness, the skewed walls will be shown shorter or longer than they are in reality!


naar de top    naar de top to the top    to the top


Wil je CAD-tekeningen kunnen maken?

Ik heb in het voorgaande een stel voorbeelden van 2D en 3D CAD-teke­ningen laten zien, de mogelijkheden en de voordelen van het tekenen op de computer uitgebreid besproken en het een en ander verteld over hoe een CAD-programma werkt. Als je de CAD-viewer hebt geïnstalleerd, heb je kunnen ontdekken hoe pannen en zoomen het leven kan veraange­namen. Tenslotte heb ik een hoop achtergrondmateriaal gegeven over het nut van tekeningen in de documentatie en over de pro's en contra's van 2D versus 3D isometrisch tekenen.

Want to be able to make CAD-drawings?

In the preceding text I have presented a number of examples of 2D and 3D CAD-drawings. I have amply discussed the possibilities and the advantages of drawing on the computer. I have described for you how a CAD-programme works. If you have installed the CAD-viewer, you will have discovered how panning and zooming may sweeten your life. Finally I have produced a lot of background stuff on the usefulness of drawings in documentation and compared the pros and contras of 2D versus 3D isometric drawing.

Wellicht wil je nu weleens zelf met CAD experimenteren en/of tekenen? Tsja, dan heb je wel een CAD-programma nodig. Dat zal zeker wel erg duur zijn? Nu, dat valt wel mee.

AutoSketch kost op het moment rond € 175 exclusief 19% B.T.W. Ze zijn inmiddels aan Release 8 toe. Ik werk nog altijd tot volle tevredenheid met Release 2.1 - al een jaar of tien inmiddels.

Wil je een dergelijk bedrag niet uitgeven? De bevlogen idealist John Apperson biedt op het Internet zijn CAD-programma CadStd ter download aan, in twee versies: Lite (voor 2D CAD-tekenen) en Pro (dat meer gereedschappen kent en ook 3D isometrisch tekenen aan kan). CadStd Lite is freeware .... Voor CadStd Pro vraagt John welgeteld 25 dollars ....

Perhaps now is the time to start experimenting and/or drawing in CAD yourself? Yes, but -- you need to have a CAD-programme for that. That's surely bound to be very pricey? Mmm. Not really all that expensive.

At the moment, AutoSketch will cost you about 200$. By now they have reached Release 8. I am still using my Release 2.1, bought over 10 years ago and still completely satisfactory.

You don't want to spend that kind of money? The enthusiastic idealist John Apperson offers his CAD-programme CadStd for download from the Internet, in two versions: Lite (for 2D-drawing) and Pro (offering more tools and capable of 3D isometric drawing). CadStd Lite is freeware .... For CadStd John asks a mere 25$ ....

 
        Meer over CadStd en een download-link ...         More about CadStd and a download link ...

naar de top    naar de top to the top    to the top