Nederlands   English
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

dommekracht / jack

ALEX DEN OUDEN
EINDHOVEN - NEDERLAND

 1024×768
   (min.)
Oude techniek en werktuigbouw,
industriële geschiedenis en archeologie
Historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
© AdO 1998 ... 2004

     


CAD-tekenen: 2D werktekeningen en
3D isometrisch, exploded views

 5 

CAD-drawing: 2D working drawings and
3D isometric, exploded views


      Direct naar    mijn CAD-tekeningen ...
  download freeware CAD-programma ...
  download freeware CAD-viewer ...
      Straight to    my CAD-drawings ...
  download freeware CAD-programme ...
  download freeware CAD-viewer ...
        Documenteren in lijntekeningen ...         Documentation in line drawings ...
        Wanneer teken je 2D, wanneer 3D isometrisch? ...         When to draw 2D and when 3D isometric? ...
        CAD-tekenen op de computer ...         CAD drawing on the computer ...
        Wil je CAD-tekeningen kunnen bekijken? ...         Want to be able to view CAD-drawings? ...
        Hoe werkt een CAD-programma? ...         How does a CAD-programme work? ...
        Wil je CAD-tekeningen kunnen maken? ...         Want to be able to make CAD-drawings? ...
        Waar vind je ons ...         Where to find us ...

Geleidelijk heb ik op mijn vakgebied (industriële geschiedenis en veldwerk en documentatie in industriële archeologie; werktuigbouwkunde; stoommachines en verbrandingsmotoren; metallurgie; productietechniek en warenkennis; en staalconstructie) een ruime kennis opgebouwd. Heerlijk!

Over the years, I have acquired a wide basis of specialised knowledge in my own field (industrial history, fieldwork and documentation in industrial archaeology; mechanical engineering; steam engines and i.c. engines; metallurgy; production technology and a wide range of commodities). Great fun!

Die kennis is breed inzetbaar

Bijvoorbeeld bij de verantwoorde afwerking van veldwerk en documen­tatiewerk. Met opmeten en het maken van foto's ben je er niet. De resul­taten van je veldwerk moeten algemeen toegankelijk gemaakt worden.

That knowledge is widely applicable

For example in the correct presentation of the results of fieldwork and documentation. Measuring and photographing a site is not enough. You will have to make the results of your fieldwork generally accessible.Documenteren in lijntekeningen

Technische lijntekeningen zijn voor een goede documentatie bijzonder geschikt. Hetzij op de klassieke wijze in 2D, met plattegrond en aan­zichten of samenstelling, doorsneden en details; hetzij in 3D isometrisch. De klassieke 2D tekeningen vergen een meer geoefend oog; isometrische tekeningen (en de daarvan afgeleide "exploded views") zijn ook voor niet-technici makkelijk(er) te begrijpen.

Documentation in line drawings

Technical line drawings are nicely suited for a thorough documentation. Either in the classical way in 2D, with plans and elevations, assemblies, cross sections and details; or in 3D isometric. The classical 2D drawings require a certain skill to interpret them correctly; isometric drawings (and their derivatives, exploded views) are easy (easier) to understand for the technical layman, too.

Kijk maar:

(scroll naar beneden om de gehele tekening te zien)

See for yourself:

(scroll down to see the complete drawing)

2D-lijntekening
2D linedrawing

Hierboven heb je een 2D lijntekening van een fabriekspand, bestaande uit een kantoor met daar tegenaan een machinefabriek. Tegen één zijwand van de machinefabriek een lange zijbeuk met sheddak. Nabij de achterkop van de machinefabriek staan een machinekamer, een schoorsteen en een aanbouw waarin een grote schaafbank. Centraal in de tekening, een boven­aanzicht (dakenplan) en een plattegrond. Daar omheen, de vier gevels, twee verticale langs- en twee verticale dwarsdoorsneden.

Above you see a 2D line drawing of a factory complex, consisting of an office building with next to it, an engineering shop. The latter is enlarged with a single long aisle with shed roof. Near the rear end of the engineering shop you see an engine room, a chimney and an annexe which houses a large planing machine. In the centre of the drawing, a top view (roof plan) and a floor plan. Arranged around these, the four facades, two vertical longitudinal sections and two vertical transverse sections.


Hieronder zie je een 3D isometrische lijntekening van hetzelfde fabriekspand. Zie je dat zo'n tekening veel makkelijker te snappen is? Ik geef onmiddellijk toe, dat er in de bovenste tekening méér informatie verwerkt is; en dat je daarin óók de van ons afgewende zijde van het pand kunt bekijken. Dat zou een tweede isometrische tekening vergen.


Below you see a 3D isometric drawing showing the same building. Don't you agree that such a drawing is much more easy to understand? I readily admit that the drawing above contains a lot more information. It also shows the opposite side which is invisible in the isometric drawing. It would require a second drawing to show that isometrically.

3D isometrische lijntekening van de ene zijde
3D isometric linedrawing of one side

Hier heb je dat tweede isometrische aanzicht dan. We kijken nu tegen de tegenoverliggende zijgevel en de achtergevel aan. Met deze twee tekeningen is het uiterlijk van het gebouw volledig vastgelegd. Van de interne details zien we natuurlijk niets.

Well, here is that second isometric drawing. We are now looking at the opposite longitudinal and rear facades. With these two isometric drawings, the exterior of the building is fully defined. Of course, all internal details remain invisible.

3D isometrische lijntekening van de tegenoverliggende zijde
3D isometric linedrawing of the opposite sideHierboven zagen we voorbeelden van een 2D tekening en van twee 3D isometrische tekeningen. Aan het begin van deze pagina noemde ik ook de van de isometrische tekening afgeleide "exploded view". Wat is dat voor tekening en waar dient hij voor?Above we have seen examples of a 2D drawing and two 3D isometric drawings. At the start of this page I also mentioned the exploded view as a derivative of the isometric drawing. What kind of a drawing is this and what purpose does it serve?

In een isometrische tekening kun je slecht inwendige details van een object weergeven. Dat kan wel in de exploded view. Je blaast in zo'n tekening het afgebeelde object als het ware op. Anders gezegd, je trekt het in componenten uit elkaar, op zodanige wijze dat je (als je de losse onderdelen goed rangschikt over de tekening) ineens wél allerlei details van de opbouw kunt laten zien.

You cannot show much internal detail in an isometric drawing. In an exploded view however, you can. You explode the object shown in the drawing or, to use another slightly less violent description, you pull it apart into components, in such a manner that (provided you arrange the fragments judiciously in your drawing) you suddenly can show all kind of details of the structure.

Een simpel voorbeeld .....

A simple example ....

exploded view van een stalen gietvormkast
exploded view of a steel foundry moulding box

En een complex voorbeeld ....

And a complex example ....


exploded view van een 49 cc bromfietsmotor
exploded view of a 49 cc moped i.c. engine

In de jaren 1970 scheurden zogenaamde bromnozems met hun Puch-brommer door de straten van de stad. Dit 49 cc motortje dreef hen onverbiddelijk voort.

In the 1970s yobbo's raced through Dutch town streets on their tuned-up Puch mopeds. They were irresistably propelled by this little 49 cc internal combustion engine.


Ben je het met me eens, dat technische lijntekeningen voor een goede documentatie bijzonder geschikt zijn?

Do you agree with me that technical line drawings are nicely suited for a thorough documentation?


naar de top    naar de top to the top    to the top


Wanneer teken je 2D, wanneer 3D isometrisch?

Elk type tekening heeft z'n specifieke voor- en nadelen; en z'n eigen toepassingsgebied.

When to draw 2D and when 3D isometric?

Both types of drawings have their specific advantages and disadvantages; and their own use.

2D lijntekeningen

Een werktuigbouwkundige 2D tekening kan een algemene samenstelling of een overzicht van een object laten zien, maar ook een detail ervan belichten. Je kunt in een 2D tekening de allerfijnste details documenteren, desgewenst in verschillende aanzichten en doorsneden. Hij kan worden voorzien van bijgeschreven maten, van een indicatie van het gebruikte constructiemateriaal, er kan een montagevoorschrift worden toegevoegd, de te hanteren kwaliteitseisen en toelaatbare toleranties kunnen worden gespecificeerd, hulpgrootheden zoals ingeschreven hoeken kunnen worden aangegeven.

2D line drawings

A mechanical engineer's working drawing usually shows a general assembly, elevations and sections of an object, but it can also be used to clarify details. You can document the finest details in a 2D drawing, using a wide range of views. The drawing can be provided with inscribed measurements and with specifications of the construction materials used. It is possible to add an assembly instruction, to specify the specific quality requirements and how they are to be tested, to give permissible tolerances. All kinds of auxilliary measurements can be given to aid in testing and assembly.


werktekening van een drijfstang
working drawing of a connecting rod

Verder kan de tekening de benodigde informatie verstrekken over te gebruiken gietmodellen en/of smeedstukken, bewerkingvoorschriften geven, oppervlaktebehandelingen voorschrijven en andere afwerkingen, zoals verven, teren, noem maar op.

werktekening van een gaffel
working drawing of a gaff

A drawing may give all necessary information about castings or forgings to be used, prescribe how the parts should be machined, and/or heat and/or surface treated, or about other finishing treatments, such as painting, tarring, and so on.

Kortom, de tekening bevat en presenteert op overzichtelijke wijze alle informatie die de ontwerper en tekenaar tijdens het ontwerpproces hebben gegenereerd en die nodig is om het getekende object probleemloos te gaan vervaardigen en/of te onderhouden. Dus: 2D tekeningen zijn werk tekeningen.

Rounding up, the drawing will contain and present in an organized way all information that the designer and draughtsman have generated during the design process and which is required in order to allow trouble-free manufacture and/or maintenance of the object. To put it in other words, 2D drawings are working drawings.

Voor een bouwkundige tekening gelden hetzelfde soort opmerkingen. Lees in plaats van mon­tagevoorschrift bijvoorbeeld metselverband; lees voor gietmodellen bijvoorbeeld (beton) stortmal; en lees voor gebruikt constructie­materiaal wapening - je ziet de overeenkomsten.

For a civil engineering drawing the same sort of remarks can be made. For assembly instructions read brickwork bond; for foundry model read cast concrete moulds; and for construction material used read reinforcement steel - and you will see the similarities.

Een 2D tekening krijgt altijd een welbepaalde vorm en uitvoering om aan de zojuist opgesomde specifieke gebruikerseisen te kunnen voldoen. Hij wordt bijvoorbeeld in een standaard projectie getekend, zodat je in één oogopslag alle aanzichten en doorsneden kunt identificeren. Hij wordt exact op schaal getekend. Maten worden op uniforme wijze ingeschreven.

A 2D drawing always has a formalized form and execution so that it may satisfy the specific user's requirements we have enumerated just now. For instance, it will be drawn in a standardized projection, so it is easy to identify all views and sections at a single glance. It will also be drawn to an exact scale. Measurements are inscribed in a uniform manner.


werktekening van een cilinderkop
working drawing of a cylinder head

Toleranties en bewerkingen zijn genormaliseerd en hebben hun eigen codes, zodat de tekenaar kan volstaan met het aangeven van eenvoudige, universeel begrepen code-tekens. In de rechteronderhoek vind je een massa informatie, zoals een stuklijst die bij een samenstelling alle onderdelen opsomt, het tekeningformaat en het tekeningnummer, de data van tekenen, controle en goedkeuring, een overzicht van ingevoerde correcties en modificaties, te gebruiken ruwe materialen.

werktekening van een uitlaatklephuis
working drawing of an exhaust valve housing

Tolerances and machining instructions are standardized and have their own codes, so the draughtsman needs to enter simple, universally understood code signs only. At the righthand bottom you'll find masses of information, such as a parts list giving all separate components of an assembly, the drawing size and identification number, the dates when drawn, checked and approved, a survey of all corrections and modifications entered, the raw materials to be used in production.

Wederom: alles wat onmisbaar is voor een vlot verlopende produktie.


Again, all things that are essential and indispensable for smooth production.


We constateren, dat 2D tekeningen sterk geformaliseerd zijn. Een ingenieur of tekenaar begrijpt ze in één oogopslag, omdat hij vertrouwd is met de methodiek van tekenen en met de gebruikte symbolen, codes en normen.

We must conclude that 2D drawings are to a large extent formalized. Engineer, designer, draughtsman, they each of them immediately understand the drawing at a glance, as they are familiar with the drawing methodology and codes and symbols used.

Voor een outsider, die immers die achtergrond niet heeft, is dat véél lastiger. Dit nu is precies de reden, waarom 2D tekeningen wellicht minder geschikt zijn voor algemene documentatie-doeleinden.

For an outsider, lacking this background, interpretation is rather more difficult. This in particular is the reason why 2D drawings are perhaps a bit less suited for general documentation purposes.

3D tekeningen, isometrisch of exploded view

Een 3D isometrische tekening geeft meestal een overzicht, zelden een detail. In veel gevallen dient hij hoofzakelijk om te presenteren, voor commerciële doeleinden. Hij ziet er zeker in dat geval gelikt uit. Een ander doel van een 3D isometrische tekening kan zijn, de opbouw en werkings­wijze van een werkstuk te verklaren of verduidelijken. Aan de hand van zo'n 3D tekening krijgt een gebruiker, onderhoudsmonteur, potentiële klant, ambtenaar inzicht in het getekende object of project. Het is dan ook niet ongebruikelijk om kleur aan te wenden in de tekening, om hem zo begrijpelijk en toegankelijk mogelijk te maken. Complexe produkten kun je vooral in exploded views goed verklaren, omdat (bij een doordachte opmaak van de tekening) de onderdelen elkaar niet in de weg zitten.

3D drawings, isometric or exploded view

A 3D isometric drawing usually concerns an overview, only rarely a detail. In many instances it serves to present something for commercial purposes. In that case, it is bound to look very smart. Another purpose of a 3D isometric drawing can be to explain or clarify the construction or operating mode of some product. By studying such a drawing, the user, a maintenance man, a potential customer, a civil servant can gain an insight into the object or project which is the basis for this drawing. For that reason it is not uncommon to use colour in the drawing, to aid in making it as comprehensible and accessible as possible. Complex products can be explained particularly well in exploded views, because (when arranged well) the exploded parts no longer obscure each other.

Een 2D lijntekening wordt op schaal gemaakt. Dat wil zeggen, je kan een lineaaltje langs een lijn leggen en zo de lengte direct aflezen. Door dit tekenen-op-schaal krijg je in één oogopslag een correct beeld van de vorm van een object. Is dat in een isometrische tekening ook het geval?

isometrische schets van een kubus
isometric sketch of a cube

A 2D line drawing is made to scale, i.e., you can place a ruler along a line and read the length directly. This method of drawing-to-scale allows you to obtain at first sight a correct impression of the shape of the object. Does the same apply to an isometric drawing?

Jawel! Omdat de drie hoofdassen in zo'n tekening op 30°, 90° en 150° worden gelegd, is de schaal langs elk van die assen gelijk. Er is immers sprake van gelijkzijdige driehoeken. Je kunt dus lengte, breedte en hoogte gewoon direct in de tekening opmeten. De gekozen 1:1:1 verhouding blijkt soms echter wel tot interpretatieproblemen te leiden. Kijk maar naar nevenstaande kubus. Je ziet dat de linker-onderribbe (1) en de rechter-bovenribbe (2) keurig in elkaars verlengde liggen. Dat kan heel verwarrend zijn.

Yessir! Because the three main axes in such a drawing are placed at 30°, 90° and 150°, the scale along each of these main axes is the same. The lines form equilateral triangles. This means you can read length, width and height directly from the drawing. This chosen 1:1:1 ratio, however, can sometimes cause difficulty in correctly interpreting the drawing. Look at the cube shown here. Do you notice that the left bottom edge (1) and right top edge (2) are in a direct line with each other? This can be quite confusing.

Deze moeilijkheid vermijd je in een andere projectie, de dimetrische. Hier liggen de drie hoofdassen op 42°, 90° en 173°. Deze keuze heeft tot gevolg, dat lengte, breedte en hoogte zich verhouden als ½:1:1. Met andere woorden, wanneer je een lengtemaat in de tekening opmeet, moet je hem met 2 vermenigvuldigen om de correcte waarde te krijgen. Het beeld vertoont dan ook een fikse vertekening, kijk maar naar onderstaande tekening.

This problem is avoided in another type of projection, the dimetric projection. Here, the three main axes are under 42°, 90° and 173°. With this choice, length, width and height are shown in a ½:1:1 ratio. To obtain the correct length, you have to multiply the value you measure from the drawing by 2. Width and height are correct. In consequence, the image is rather distorted, as you can see in the drawing below.

dimetrische schets van een tweeling gelijkstroom stoommachine
dimetric sketch of a twin uniflow steam engine

Hoe ernstig de vertekening is, zie je goed als je de dimetrische tekening hierboven vergelijkt met de in 2D getekende plattegrond van de machine hieronder.

That this image is really quite distorted will become clear when you compare the dimetric drawing above with the plan of the engine drawn in 2D below.

plattegrond van dezelfde machine getekend in 2D
plan of the same engine drawn in 2D

Dit is de reden waarom de dimetrische projectie zelden gebruikt wordt.

This is the reason why the dimetric projection is rarely used.

Het vervaardigen van een isometrische tekening of exploded view is meestal een heel karwei. Zeker toen er nog geen computers waren. Cirkels worden in de isometrische projectie ellipsen. Een cirkel teken je eenvoudig met een passer, maar voor een ellips moet je een mal gebruiken. Bij de dimetrische projectie teken je de cirkels in het voorvlak gewoon als cirkels, de fout is te verwaarlozen. De cirkels in zijvlak en bovenvlak worden (slanke) ellipsen. Ook daarvoor heb je mallen.

Preparing an isometric drawing or exploded view is quite some task. Particularly when computers had not been introduced yet. Circles are ellipses in the isometric projection. While you simply draw a circle with a pair of compasses, an ellipse will in practice be drawn using a template. In the dimetric projection, the circles in the front plane are simply drawn as circles, the difference can be neglected. The circles in the side and top planes are (slender) ellipses, for which templates were available.

Hieronder zie je twee van dergelijke mallen. Links een isometrische; rechts een dimetrische. Uitgevoerd in plastic, ze dateren namelijk van de vroege jaren 1970.

Shown below you see two of such ellipses templates. Left, an isometric one; right, a dimetric one. They are made in plastic, as they date from the early 1970s.


isometrische schabloon
isometric stencil dimetrische schabloon
dimetric stencil

Je begrijpt zeker wel, dat we allemaal stikblij waren toen de computer-programmatuur voor het isometrisch tekenen beschikbaar kwam. Niet alleen teken je daarmee makkelijker, het gaat stukken sneller. En het resultaat is meestal nog veel mooier ook. Vind je ook niet?

So you will understand how glad we all were when computer software for isometric drawing finally became available (and usable). It's not only that drawing goes much easier, it is much faster too! And generally the result is much neater. Don't you agree?


detail van een opgemeten tekening van een stoom-looierij
detail of a measured drawing of a steam-driven tannery


      Ik wil meer weten over CAD-tekenen op de computer!         I want to know more about CAD-drawing on the computer! 


naar de top    naar de top to the top    to the top