Nederlands   English
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 

dommekracht / jack

ALEX DEN OUDEN
EINDHOVEN - NEDERLAND

 1024×768
   (min.)
Oude techniek en werktuigbouw,
industriële geschiedenis en archeologie
Historical engineering and technology,
industrial archaeology and history
© AdO 1998 ... 2004

     


Tentoonstellingen, presentaties, publicaties in opdracht

 4 

Commissioned exhibitions, presentations, publications

 
      Tentoonstellingen ...         Exhibitions ...  
      Presentaties ...         Presentations ...  
      Publicaties in opdracht ...         Commissioned publications ...  
      Waar vind je ons ...         Where to find us ...  

Geleidelijk heb ik op mijn vakgebied (industriële geschiedenis en veldwerk en documentatie in industriële archeologie; werktuigbouwkunde; stoommachines en verbrandingsmotoren; metallurgie; productietechniek en warenkennis; en staalconstructie) een ruime kennis opgebouwd. Heerlijk!

Over the years, I have acquired a wide basis of specialised knowledge in my own field (industrial history, fieldwork and documentation in industrial archaeology; mechanical engineering; steam engines and i.c. engines; metallurgy; production technology and a wide range of commodities). Great fun!

Die kennis is breed inzetbaar

Bijvoorbeeld musea maken dankbaar gebruik van mijn kennis. Als welkome aanvulling op hun eigen expertise. Of omdat er simpel teveel werk is voor te weinig staf. Of omdat het programma ambitieuzer wordt.

That knowledge is widely applicable

Museums, for instance, do appreciate and use my knowledge. As a welcome addition to their own expertise. Or because they have too much work for too few staff. Or because the programme gets more ambitious.Tentoonstellingen

Ik maak voor technische musea serieuze en historisch verantwoorde tentoonstellingen. Het gaat daarbij vooral om de voorafgaande research, zeg maar, de inhoudelijke inbreng. De vormgeving blijft meestal in handen van het museum, dat bij voorkeur zijn eigen stijl hanteert of een gespecialiseerd vormgever wil gebruiken.

Het uitbesteden van dit soort werk maakt de museumstaf vrijer voor andere belangrijke museumtaken, zoals collectievorming, beschrijving en conservatie. Wanneer ik word ingeschakeld, is mijn specialische kennis voorhanden en toegankelijk. Zij hoeft niet meer in moeizame research door de staf bijeengesprokkeld te worden. Uiteraard vergt het uitbesteden een innige samenwerking, de zaak moet wel in het spoor blijven .... Met de moderne communicatiemiddelen als email is dat geen enkel probleem.

Ik bouw zowel tentoonstellingen van permanente aard als tijdelijke.

Exhibitions

I prepare serious and historically correct exhibitions for technical museums. The focus of my work is research and content of the exhibition. I do not worry about "design", leaving that task to the museum itself. Usually the museum employs its own designer, or a specialised free-lance external designer is engaged.

Contracting this kind of work out to a specialist leaves the museum staff free for other important museum tasks, such as collecting, documenting and conserving relevant objects. When I am engaged, my specialist knowledge is freely available and readily accessible. The staff doesn't need to glean it in laborious research. Obviously, contracting out requires close co-operation, to prevent things from getting out of hand .... With modern communication technology like email this of course is no problem at all.

I build both temporary exhibitions and permanent ones.

Permanente opstellingen

spaanpers in de oorspronkelijke opstelling
original set-up of the hydraulic cloth-press

In dit geval gaat het in het bijzonder om (liefst grote; liefst werkende) museumobjecten. Ik heb daarin de nodige ervaring opgebouwd, zoals moge blijken uit een voorbeeld dat ik elders op deze site geef. Ik neem overigens ook minder bekende soorten opstellingen ter hand. Een voorbeeld daarvan is de hydraulische spaanpers-installatie van het Nederlands Textielmuseum in Tilburg. Geheel werkklaar opgeleverd.

Permanent (machine) displays

inspanen van stukken
preparing the cloth for pressing

In this case, I particularly am thinking of those exhibits of great size and power, weighty, awkward objects. I have gained considerable experience in this field, as may be clear from an example I give elsewhere on this site. I accept projects concerning all kinds of machinery. Take for instance the reconstruction of a hydraulic cloth pressing installation for the Nederlands Textielmuseum. Delivered as a fully operating and ready-to-run plant.

reconstructieplan
planned reconstruction indrukwekkend
impressive

Tijdelijke tentoonstellingen

In dit geval denk ik vooral aan het genereren en uitwerken van het tentoonstellingsconcept; het plannen van objectgebruik en layout; het organiseren van de bruiklenen (waar dat zo uitkomt ook uit mijn eigen collectie); het optimaliseren van de te gebruiken objecten uit de museum­collectie; het prepareren van de teksten, illustraties en fotomateriaal; opstelling en inrichting, in het bijzonder van grote, zware en onhandelbare objecten. En laten we de catalogus niet vergeten ....

Temporary exhibitions

In this case, imagine work like: generating and improving of the basic concept; planning which objects to use and how to arrange them; organising which objects are to be loaned from other museums (or from my private collection); optimising objects taken from the museum's own stores; preparering texts, illustrations and photograpic material; arranging the exhibits, particularly handling the heavy, unwieldy and cumbersome stuff. And let us not forget the catalogue ....

Eén enkel voorbeeldje slechts. Kort nadat ik in het Nederlands Textiel­museum de gereconstrueerde stoommachine heb opgeleverd, maakte ik voor hen, voortbordurend op het thema stoom, de tijdelijke tentoonstelling "Onder stoom". Mét catalogus!

Just one single example. Shortly after delivery of the reconstructed steam engine at the Nederlands Textielmuseum in Tilburg, I built a temporary exhibition for them, embroidering on the steam theme: "Live steaming". With catalogue!


naar de top    naar de top to the top    to the top


Presentaties

Een tentoonstelling is één manier om museumobjecten aan de man te brengen. Maar er zijn andere manieren.

Je kunt de mooiste stukken in collectie hebben, zonder het verhaal erbij spreken ze de moderne bezoeker niet meer zo aan. Die is tegenwoordig verwend en verwacht ! vuurwerk !

De behoefte aan dynamiek wordt bevredigd door een levendige presentatie, tegenwoordig onherroepelijk op de computer gebaseerd. Dergelijke presentaties bouw ik graag.

Presentations

An exhibition is one way to "sell" museum objects to the public. But there are other ways.

You can have the most beautiful items in your collection, without the accompanying "story" they do not much move the modern visitor. He is over-indulged and expects ! fire works !

This strong need for speed can be satisfied with a lively presentation, nowadays irrevocably based on the computer. I love to build such presentations.

onmisbaar gereedschap
indispensable tool

Computer-presentaties bieden méér dan alleen een toelichting bij een gegeven museumobject of een verzameling objecten. Een laptop, een beamer en een scherm en je hebt een volledig mobiel presentatiecentrum. Dat kun je overal in het museum inzetten, bijvoorbeeld bij op wens toegesneden groepsbezoek of schooldagen. Maar je gaat er even makkelijk mee naar buiten. Presentatie van het museum op een beurs, op een conferentie .... ach, je kunt de lijst zelf makkelijk aanvullen.

Computer presentations offer more than just an explication to a given museum object or a collection of objects. Take a laptop, a beamer and a projection screen and you have a fully mobile presentation centre. You can use it anywhere in the museum, e.g. for dedicated presentations at group visits or school days. But you as easily take it along to events outside the museum. Present your collection at some trade fair, a conference .... well, you can easily complete the list yourself.

Bij dit soort presentaties is het belangrijk, een juiste balans te treffen tussen flitsende glitter en doorwrochte inhoud. Je hebt per slot van rekening wél iets te bieden!

When considering this kind of presentation, it is important to hit the right balance between flashy glitter and elaborate content. You really have something on offer, isn't it?

Vier soorten

Ik bouw vier soorten op de computer gebaseerde presentaties:

  • Zelfafspelende geanimeerde Microsoft Powerpoint shows. Combineren beeld en geluid op aantrekkelijke wijze. Een nadeel van een zelfspelende show is dat er geen interactie van het publiek mogelijk is. Daarom zijn ze vooral geschikt voor wat grotere groepen. Ervaring met zelfaflopende video's is, dat het publiek er wel eens straal aan voorbij wil lopen.
  • Bemande geanimeerde Microsoft Powerpoint shows. Een demonstrator bepaalt het verloop van de show en kan daarbij naar eigen inzicht inspelen op opmerkingen en suggesties uit het publiek. Het kan er heel levendig aan toe gaan! Nadeel kan zijn, dat je voor zo'n show een presentator moet inzetten. Gezien het rendement, vooral geschikt voor wat grotere groepen. Het publiek komt na afloop enthousiast naar buiten. Ook voor de demonstrator aardig.
  • Een autoscrolling webpagina. Kan fraai geïllustreerd zijn, het geluid is echter minder mooi geïntegreerd dan bij een Powerpoint. Het voordeel ten opzichte van een Powerpoint is, dat je veel langere pagina's kunt gebruiken en meer tekst geen probleem hoeft te zijn. Maak je een enkele pagina, dan is er geen flexibiliteit en ook geen interactie met resp. actie door de gebruiker mogelijk. Zet je een menubalk in een frame boven of naast de hoofdpagina, dan kan de gebruiker wél zelf bepalen waar hij naar kijkt. Is vooral geschikt voor individuele kijkers/lezers of kleine groepjes met een serieuzer of dieper gravende belangstelling. Meer educatief dan amusement.

Four types

I build four types of computer-based presentations:

  • Self-running animated Microsoft Powerpoint shows. Combine image and sound in an attractive integrated way. A disadvantage of a self-running show is the lack of interaction with the public. This kind of presentation is best suited for somewhat larger groups. Experience with self-running videos tells us that the public sometimes completely ignores the presentation.
  • Manned animated Microsoft Powerpoint shows. A demonstrator determines how the show develops. In this, he reacts according to his own insight to remarks and suggestions from the public. Such a show can be quite lively at times! It could be a disadvantage that a live demonstrator is needed. Considering efficiency, best suited for somewhat larger groups. The public will be very enthusiastic. Which is nice for the demonstrator.
  • An autoscrolling webpage. Can be illustrated with high quality images, the sound is far less well-integrated as in a Powerpoint. The advantege, in comparison with a Powerpoint, is that you can use much longer pages, so that longer texts offer no problem. If you make just a single page, there is no flexibility and no interaction with the user. He cannot take any action himself. If you add a menubar in a frame at the top or side of the main page, the user can determine himself what he wants to see. Best suited for individual visitors or perhaps small groups, with a serious interest. Rather more education than entertainment.
      Wil je een voorbeeld zien (Engelstalig)? ...         Want to see an example? ...  
 
  • Een complete website, die vanaf de harde schijf van de computer wordt gespeeld (dus niet vanaf het Internet). Is razendsnel. Deze opzet is uiterst interactief. Eigenlijk alleen geschikt voor een individuele kijker, die naar hartelust en eigen inzicht een end weg kan klikken. Eventueel met wat lieden die over de schouder meekijken en hun suggesties roepen.
  • A complete website, run from the hard disc of the computer (instead of from the Internet). Is exceedingly fast. This presentation is very versatile and interactive. Really most suited for the individual user, who can click around to his heart's delight. Eventually also for a small group, leaning over his shoulder and shouting their suggestions.
 
      Meer over deze optie ...         More about this option ...  
 

naar de top    naar de top to the top    to the top


Publicaties in opdracht

Catalogi

Bij een tentoonstelling, of het nu een permanente of een tijdelijke is, hoort een catalogus. Als ik de research voor de tentoonstelling heb gedaan, is het schrijven van de catalogustekst niet meer dan een logisch vervolg daarop. Gaat mooi samen met het opstellen van de tentoonstellingsteksten.

Maar ook in het vervolgtraject kan ik, als uitgever met enkele decennia ervaring onder mijn riem, de staf heel wat werk uit de hand nemen. Begelei­ding van zetter, drukker en binder, ach, dat heb ik inmiddels vaak genoeg gedaan.

Tegenwoordig wordt een publicatie overigens niet meer vanzelfsprekend op papier gezet. De CD-ROM is een modern en vooral kostentechnisch gunstig alternatief. Veel minder gedoe bij het vaststellen van de oplaag. Bij drukwerk moet je ruim schatten, omdat bijdrukken peperduur is. Bij een CD-ROM kies je voor een minimale oplaag, bijmaken kost weinig tijd en geld. Zo leg je veel minder centen vast in onverkocht publicaties. Als uitgever behandel ik ook mijn eigen publicaties zo.

Een tweede, evenmin te versmaden voordeel van een catalogus op CD-ROM: grote hoeveelheden prachtige kleurenillustraties vormen geen enkel probleem. Dat scheelt wel even in de produktiekosten ten opzichte van drukwerk.

catalogus tentoonstelling Gemeentemuseum Helmond
catalogue exhibition Gemeentemuseum Helmond

Commissioned publications

Catalogues

Each exhibition, be it a permanent one or a temporary one, has to be accompanied by a catalogue. If I have performed the research for an exhibition, writing the catalogue is not more than a natural extension of the job. Combines excellently with writing the display texts for the exhibition.

But I can assist in the next stage of producing a catalogue, as well. Being a publisher with two decades of experience in this field I can relieve the staff from such tedious jobs as directing typesetter, printer, binder. I have done these jobs often enough.

These days, it is no longer to be taken for granted that a catalogue will be printed. The CD-ROM is a modern and relatively price­worthy alternative. No more headaches in setting the number of copies to be ordered for the first impression. When printing, you have to estimate on the safe side, as a small second impression is very costly. When you choose the CD-ROM as medium, you set the first run at a low number of copies, as following impressions are cheap and quickly made. I do so for my own publications.

A second advantage, and not a small one at that, of publishing a catalogue on CD-ROM: large quantities of handsome full-colour illustrations cause no problem at all. The difference in cost as compared to printing these on paper is enormous.


naar de top    naar de top to the top    to the top